zwiń
0.0.0 w/s sporządzenia i podania do publicznej wi... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2018

WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rasy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 11, art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) w związku z Uchwałą Nr XVI/127/2012 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/289/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Drużbice położonych w miejscowości Rasy zarządzam, co następuje:

§1. Sporządzam wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rasy, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Dziennik Łódzki – Tygodnik 7 Dni), na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rasy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drużbice (www.druzbice.pl oraz druzbice.bip.gov.pl). Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Drużbice

mgrBożena Zielińska

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rasy

Lp Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Cena nieruchomości Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13
1

Działki nr 165/9, 165/12, 165/13, 165/14, 165/15

obręb Rasy

Księga wieczysta PT1B/00071524/9

165/9 - 0,1500 ha,

165/12 - 0,1500 ha,

165/13 - 0,1500 ha,

165/14 - 0,1500 ha,

165/15 - 0,1298 ha

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Rasy w Gminie Drużbice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XLI/287/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2010r. Nr 225 poz. 1826) stwierdza się, że działki nr ewid. 165/9, 165/12, 165/13, 165/14, 165/15 obręb Rasy, Gmina Drużbice znajdują się 1MN- tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego. -

165/9- 38.745,00 zł brutto,

165/12- 38.745,00 zł brutto,

165/13-38.745,00 zł brutto,

165/14- 38.745,00 zł brutto,

165/15- 33.527,34 zł brutto

- - - - Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach

został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości można uzyskać w  Urzędzie Gminy Drużbice – pokój nr 7, tel.(044) 631-10-79 wew.20.