zwiń
. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLIII/354/2014

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 7 listopada 2014 r.

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drużbice na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk


1)Kliknij tutaj, aby dodać treść przypisu...