zwiń
Łódzk.2015.261 w/s przyjęcia „Programu usuwania azbestu i... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XLII/346/2014

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014-2032”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 50, poz. 735), Rada Gminy Drużbice u c h w a l a, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014-2032” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchyla się Uchwałę Nr V/33/2011 Rady Gminy Drużbice z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice".

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XLII/346/2014

Rady Gminy Drużbice

z dnia 23 października 2014 r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

1. WSTĘP

1.1.   Wprowadzenie

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.

W celu wyeliminowania lub ograniczenia szkodliwego wpływu azbestu na środowisko konieczna jest jego identyfikacja, lokalizacja oraz ocena wyrobów  zawierających azbest  występujących na danym terenie. W tym celu przeprowadza się inwentaryzację tych wyrobów. Gmina Drużbice przystąpiła do opracowania „Programu usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Drużbice”, który w pierwszej kolejności wymagał wykonania inwentaryzacji lokalizacji, rodzaju oraz masy wyrobu zawierających azbest, najważniejszego elementu opracowanego dokumentu.

Aktualna i rzeczowa inwentaryzacja obiektów pokrytych elementami zawierającymi azbest, jest niezbędnym warunkiem ubiegania się w przyszłych latach o dotację na wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu, m.in. o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W związku z powyższym stwierdzono, iż koniecznym działaniem jest przeprowadzenie prac zmierzających do ustalenia całościowej liczby posesji i budynków, na których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest oraz ewidencji firm, przedsiębiorstw oraz obiektów komunalnych, a także lokalizacji dzikich wysypisk zawierających odpady azbestowe w lasach czy przydrożnych rowach. Niezbędnym elementem zarządzania przedmiotowym Programem jest jego systematyczne monitorowanie. Dlatego tak ważne są aktualne informacje oraz zmiany ilości wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy.

Gmina posiadała już wcześniej opracowany „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice”. Data jego uchwalania to 1 marca 2011 r. Dlatego przedmiotowy Program jest jego aktualizacją w zakresie zmian prawnych jakie zaszły w tej materii oraz aktualizacją informacji o występowaniu na terenie gminy wyrobów zawierających azbest.

Gmina Drużbice w latach 2008-2010 korzystała ze wsparcia finansowego w zakresie odbioru i unieszkodliwienia azbestu z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania pn. „Wspomaganie Gmin z terenu Powiatu Bełchatowskiego w zakresie gospodarki odpadami”. W ranach tego zadania gmina pokrywała w roku 2008 - 60% a w latach kolejnych - 20% kosztów usuwania pokryć azbestowych. Pozostała część pochodziła z środków powiatu.

W ramach ww. zadania udało się usunąć z terenu gminy ponad 75 Mg azbestu.

Od roku 2012 gmina korzysta z dotacji WFOŚiGW w Łodzi na działania związane z usuwaniem azbestu. Dotacją objęte są odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu. Dotacja udzielana jest w proporcji 99% - WFOŚiGW 1% - Gmina (w 2012 r. udzielono dotacji na usunięcie 42,8 Mg azbestu, zaś w roku 2013 r. na 108,96 Mg azbestu).

Najwłaściwszą metodą inwentaryzacji, jest przeprowadzenie spisu  z natury na terenie Gminy i zebranie pełnych informacji o wyrobach zawierających azbest. Do przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych została wybrana firma  posiadająca stosowne doświadczenie oraz dysponująca przeszkolonymi osobami i właściwym sprzętem, który gwarantuje rzetelne wykonanie zadania.

W lipcu 2014 roku dokonano aktualnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice. Inwentaryzacja ta przyczyniła się do opracowania przedmiotowego dokumentu czyli „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 – 2032” zwanego dalej Programem. Wyniki z  przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zebrane w  bazie danych o  wyrobach zawierających azbest prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki (www.bazaazbestowa.gov.pl).

Głównym celem powstania Programu jest:

- wypełnienie obowiązku ustawowego dot. posiadania i wdrażania Programu,

- spowodowanie w konkretnej perspektywie czasowej wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy,

- określenie posesji i ilości, na których występuje azbest wraz z określeniem numerów ewidencyjnych działek i obrębów ewidencyjnych,

- określenie obecnej ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy,

- wprowadzenie danych do Bazy Azbestowej,

- określenie kolejnych kroków w postępowaniu z wyrobami azbestowymi znajdującymi się na terenie Gminy Drużbice,

- oszacowanie wysokości środków potrzebnych na utylizację w przyszłości.

Ponadto opracowanie Programu stanowi pierwszy krok do uzyskania dofinansowania działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (unieszkodliwianiem) wyrobów azbestowych. Wreszcie jego realizacja wpłynie dodatnio na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, a tym samym zwiększy komfort życia, pracy i wypoczynku mieszkańców gminy.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 – 2032”, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego (poprzedzonego szczegółową inwentaryzacją), opracowano kierunki działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań umożliwi spełnienie obowiązujących wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadami zawierającymi azbest oraz poprawę, jakości środowiska na terenie Gminy Drużbice.

Władze Gminy Drużbice są świadome szkodliwości azbestu, dlatego też w miarę swoich możliwości podejmują działania mających na celu zmniejszanie jego ilości na terenie gminy.

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice,  będzie wymagać  podniesienia  wiedzy  i  świadomości  mieszkańców odnośnie szkodliwości oraz niebezpiecznych skutków zdrowotnych jakie mogą wystąpić w  organizmie po ekspozycji na włókna azbestowe. Program nie  będzie  mógł  być  wypełniony  bez czynnego udziału i chęci współpracy mieszkańców Gminy Drużbice.

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego rozpowszechnienie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety (unikalne właściwości), takie jak miękkość, giętkość, ognioodporność, odporność na działanie mrozu, kwasów, a także dobrą elastyczność, właściwości mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie, jako cenny surowiec również w Polsce. Od czasów starożytnych azbest postrzegano, jako jedwab tajemniczego świata minerałów. Stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (co najmniej około 85%) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach, do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Produkcja płyt azbestowo - cementowych na ziemiach polskich rozpoczęła się w 1907 rok i trwała do roku 1998. W wyniku szerokiego zastosowania praktycznego materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych, a gospodarka nimi wymaga prawidłowego podejścia oraz szczególnej kontroli. Zasady postępowania z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi rozporządzenia wykonawcze. Ostatnia nowelizacja ustawy o zakazie stosowania azbestu z  22 grudnia 2004 r. praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Do rozwiązania pozostaje natomiast – bardzo ważny ze względu na zdrowie ludzi i  stan środowiska – problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów zawierających azbest. Groźne dla zdrowia są włókna azbestu (respirabilne), wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc. Włókna powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu).

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010 roku przyjęła "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032". Realizacja zadań przewidzianych w tym "Programie (...)" wymaga zaangażowania administracji publicznej i różnych instytucji działających na trzech poziomach:

- centralnym: Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Koordynator "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,

- wojewódzkim: wojewoda, samorząd województwa,

- lokalnym: samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Ponadto Program przewiduje:

- do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,

- zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

W celu realizacji zadań przewidzianych w „Programie (…)” zadań niezbędne jest zaangażowanie administracji publicznej wszystkich stopni oraz różnych instytucji na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" zakłada na poziomie lokalnym realizację zadań Programu przy zaangażowaniu zarówno samorządów powiatowych jak i gminnych. Do kompetencji samorządów winno należeć:

- nadzorowanie realizacji Programu i wykorzystania przyznanych środków finansowych,

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, np. w stosunku do uboższych właścicieli obiektów – częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat,

- inicjowanie i organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Gmina Drużbice kładzie duży nacisk na stan środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw rozwiązaniu problemu likwidacji azbestu na swoim terenie, zleciła przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie gminy oraz opracowanie niniejszego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 – 2032”.

1.2. Ogólna charakterystyka Gminy Drużbice

Gmina Drużbice położona jest w południowo-wschodniej części Wysoczyzny Łaskiej, na pograniczu z Wysoczyzną Bełchatowską. Wysoczyzna Łaska ma charakter moreny równinnej zbudowanej na powierzchni z luźnych osadów czwartorzędowych, o miąższości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów, z wyraźnie zarysowanym dnem doliny Grabi. Pod względem geomorfologicznym gmina znajduje się w obrębie Łódzkiej Niecki Kredowej związanej z  występowaniem skał wapiennych górnej kredy, wykształconej w postaci wapieni, margli i opok.

Główną rzeką gminy jest Grabia z prawobrzeżnymi dopływami Brzeziną i Małą Widawką Na terenie gminy istnieją stawy rybne, m.in. we Wdowinie, Drużbicach oraz na wschód od Teresina.

Administracyjnie gmina Drużbice jest jedną z  ośmiu gmin powiatu bełchatowskiego i graniczy: od zachodu z Gminą Zelów, od północy z Gminą Dłutów (powiat pabianicki), od wschodu z Gminą Grabica i  Gminą Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski), od południa z Miastem i  Gminą Bełchatów. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 114 km2 (11452 ha) i  podzielona jest na 31 sołectw, w tym 47 wsi. Liczba mieszkańców wynosi 5089 osoby (stan na rok 2013 - wg danych UG Drużbice).

Gmina Drużbice charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym n a szlaku dróg tranzytowych północ-południe i  wschód-zachód, nawiązujących do historycznych szlaków handlowych. Przez jej obszar przebiega droga krajowa nr 12 i droga wojewódzka nr 485, łącząca centrum województwa z Bełchatowskim Okręgiem Przemysłowym. Gmina pełni istotną funkcję w transporcie drogowym. Poprzez Piotrków Trybunalski jest dogodne połączenie z Lubelszczyzną i Małopolską Wschodnią, a poprzez Łask z Wielkopolską

Gmina Drużbice jest gminą typowo wiejską, pełniącą także funkcje turystyczne. Użytki rolne zajmują 8685 ha (w tym: grunty orne - 6743 ha, sady - 32 ha, łąki - 1252 ha i pastwiska 668 ha), co stanowi 75,8% powierzchni ogólnej gminy (wg danych Rocznika Statystycznego Woj. Łódzkiego 2002). Udział lasów i gruntów leśnych z powierzchnią 1901 ha stanowi 16,6%.

Rysunek 1. Położenie gminy Drużbice

1.3. Cel i zadania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032”

Nadrzędnym długoterminowym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 – 2032" jest:

Wyeliminowanie szkodliwego wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem u mieszkańców Gminy Drużbice oraz likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko naturalne

Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefiniowanymi w krajowym "Programie (...)". Osiągnięcie tego celu będzie możliwe w perspektywie długoterminowej (okres ok. 18 lat) poprzez usunięcie do 2032 roku z  terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.

Ogólnym zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. Zatem w Programie ujęto zagadnienia:

- edukacji poprzez informowanie społeczeństwa Gminy Drużbice o szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz o sposobach bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,

- współpracy z lokalnymi mediami oraz organizacjami społecznymi,

- utworzenia centrum danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,

- podejmowania w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych,

- współpracy z wojewodą, samorządem województwa w zakresie zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010 r.,

- pozyskania środków na bezpieczną likwidację wyrobów zawierających azbest,

- współpracy z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niniejszy Program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z założeniami ogólnopolskiego programu. Zakłada on realizację następujących zadań:

1) inwentaryzację i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobówzawierających azbest. Wiedza o tym ile jest azbestu, w jakiej postaci i jego stanie oraz gdzie jest zlokalizowany była dotychczas niewielka;

2) edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;

3) podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu;

4) odbiór i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych;

5) bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom oraz mieszkańcom;

6) okresową weryfikację i aktualizacja zapisów Programu;

7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym Gminy w usuwaniu odpadów zawierających azbest.

Cele i zadania zostały sprecyzowane w rozdziale 5.

Tabela 1. Wskaźniki monitoringu realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice”.

Lp Wskaźniki monitoringu Jednostka miary
1. Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy przed rozpoczęciem realizacji Programu m2/rok
2. Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy w kolejnych latach realizacji Programu m2/rok
3. Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją Programu %
4. Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji Programu %
5. Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest PLN/rok
6. Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest szt.

W przypadku pozyskania środków finansowych, Gmina Drużbice sfinansuje koszty:

1) demontażu pokrycia dachowego oraz elewacji budynku;

2) załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest i ich transportu;

3) ich składowania i unieszkodliwiania.

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie od ilości środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrznych.

Rada Gminy może uchwalać corocznie w budżecie Gminy stosowne środki na realizację Programu.

Gmina Drużbice będzie podejmowała starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi.

1.4. Koncepcja zarządzania „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032”.

Interdyscyplinarność „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032” powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania przewidziane w  Programie będą realizowane na czterech płaszczyznach, co przedstawia poniższy schemat.

Rysunek 2. Schemat zarządzania "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032" na poziomie lokalnym:

źródło: opracowanie własne.

Zarządzanie, organizację i wdrażanie Programu powierza się organom Gminy Drużbice w ramach swych kompetencji i określonych zadań (Rada Gminy, Wójt). Jednostką koordynującą działania w zakresie organizacji, wdrażania i realizacji Programu będzie osoba zajmująca się ochroną środowiska i gospodarką odpadami w Gminie Drużbice.

1.5. Opis zawartości dokumentu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032”.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania Programu w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, niniejszy dokument zawiera:

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I  ODDZIAŁYWANIE AZBESTU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

2.1. Występowanie i zastosowanie azbestu

Azbest jest nazwą handlową odnoszącą się do sześciu minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Rozróżnia się następujące typy azbestu: chryzotyl (włóknista odmiana serpentynitu, tj. uwodnionego krzemianu magnezu), amozyt (krzemian żelazowo-magnezowy), krokidolit (krzemian sodowo-żelazowy), antofilit (krzemian magnezowy zawierający żelazo).

Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie jest dosyć powszechne, tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była jego eksploatacja na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

Azbest posiada szczególne właściwości fizyczno – chemiczne, które sprawiły, że znalazł on zastosowanie w produkcji wielu elementów. Do tych właściwości należą:

- odporność na wysoką temperaturę,

- odporność na chemikalia, kwasy, zasady, wodę morską,

- odporność na ścieranie,

- duża sprężystość i wytrzymałość mechaniczna,

- elastyczność,

- izolacja termiczna i elektryczna,

- słabe przewodnictwo ciepła.

Azbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w  budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Najważniejszymi zastosowaniami azbestu są:

- wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestów chryzotylowych i amfibolowych, takie jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10 do 35% azbestu,

- wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych. Zawierają one w zależności od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, głównie chryzotylu,

- wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione,

- wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do różnego typu hamulców,

- wyroby tekstylne: sznury i maty,

wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 40% azbestu.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:

- wyroby miękkie (łamliwe, kruche) o gęstości mniejszej niż 1000 kg/m3 – charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu (ponad 60%) i małym udziałem spoiwa, przez co łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując dużą emisję pyłu azbestowego, a tym samym bardziej szkodliwe dla zdrowia (np. wyroby tkane i przędzone, płaszcze azbestowo-gipsowe, płyty i tektury miękkie, płytki podłogowe PCW, elementy uszczelkowe sprzętu AGD),

- wyroby twarde (niekruche, sztywne) o gęstości większej niż 1000 kg/m3 – wyroby powszechnie stosowane w budownictwie, o niskiej procentowej zawartości minerałów azbestowych (poniżej 20%) i wysokiej zawartości substancji wiążącej (np. cementu), dzięki czemu bardzo trwałe i emitujące małe ilości pyłu azbestowego (głównie w  wyniku obróbki mechanicznej), a tym samym mniej groźne dla zdrowia (np. płyty płaskie i faliste azbestowo-cementowe, rury azbestowo-cementowe, elementy konstrukcji wielokondygnacyjnych, przewody kominowe, zsypy).

Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie). Od lat 80-tych ubiegłego wieku produkcja i zużycie azbestu na świecie systematycznie malały, przy czym począwszy od roku 2001 obserwuje się trend wzrostowy w tym zakresie. W 2005 r. światowa produkcja azbestu wynosiła ok. 2,4 mln ton rocznie. Najwięksi producenci azbestu to Rosja, Chiny, Kazachstan, Kanada, Brazylia i Zimbabwe, zaś największymi konsumentami tego surowca są kraje Azji, Ameryki Południowej oraz byłego Związku Radzieckiego.

Rysunek 3. Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim

Źródło: Baza azbestowa Ministerstwa Gospodarki

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce rozpoczęła się w 1907 roku w Krakowie, następnie w Warszawie (ok.1910r.) i w Ogrodzieńcu k/Zawiercia (ok. 1920 r.). Jednak stosowanie azbestu na szeroką skalę na terenie Polski w budownictwie nastąpiło w latach 60-tych, po uruchomieniu następnych 4 dużych zakładów wyrobów azbestowo-cementowych. Głównym surowcem stosowanym do produkcji był azbest chryzotylowy, ale do połowy lat osiemdziesiątych do produkcji rur ciśnieniowych stosowany był także krokidolit oraz niewielkie ilości amozytu.

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o  zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. 2004 Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą w Polsce do 28  września 1998 r. została całkowicie zakończona produkcja płyt azbestowo-cementowych (a wcześniej innych wyrobów zawierających azbest).

Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Wyjątek stanowią wyroby z zawartością azbestu, które nie posiadają jeszcze swoich zamienników ze względu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobów zawarty jest w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. Dotyczy to azbestu włóknistego sprowadzanego do produkcji diafragmy wykorzystywanej do elektrolizy przeponowej przy produkcji chloru i  wyrobów azbestowo-kauczukowych.

2.2. Wpływ azbestu na organizm ludzki

Wyroby azbestowe, zastosowane, jako materiał budowlany nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców, jeżeli są prawidło eksploatowane.

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w  powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd dostaje się do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia.

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

- niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w  lasach i  odkrytych wyrobiskach,

- użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i  hamulcowych,

- niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

- urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w  powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i  są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o  długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej i  otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy postrzegać jedynie jako prawdopodobne.

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.

2.3. Informowanie o ryzyku związanym z narażeniem na azbest występujący w  środowisku

Głównym celem informowania o ryzyku jest dostarczenie informacji o zagrożeniu osobom i  społecznościom narażonym na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe (zgodnie z  zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawnych). Uzyskane informacje stanowią podstawę do opracowywania różnych wariantów strategii zmniejszania ryzyka, które brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich wdrażania.

Proces informowania i rzetelności przekazywanej informacji zależą zarówno od poziomu merytorycznego, możliwości i umiejętności oceny oszacowania ryzyka, jak i od warunków polityczno-społecznych (polityka informacyjna, wolna prasa współpracująca ze specjalistami oceniającymi zagrożenie, itp.).

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Narodową Radę ds. Badań Naukowych Stanów Zjednoczonych "Informowanie o ryzyku jest procesem wzajemnego współdziałania jednostek, grup i  instytucji w  wymianie informacji i opinii o istocie zagrożenia (...)". Pod hasłem "współdziałanie" należy rozumieć współpracę ze społeczeństwem specjalistów oceniających ryzyko ze specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem, a więc: epidemiologów, przedstawicieli ministerstwa zdrowia, środowiska, przemysłu, a także grup zaangażowanych w problematykę ochrony środowiska.

Informowanie społeczności o ryzyku związanym z narażeniem na czynniki szkodliwe (w tym azbest) jest sprawą delikatną i bardzo trudną, wymagającą angażowania opinii publicznej w proces szacowania ryzyka i informowania o nim. Istotne znaczenie odgrywa właściwe rozeznanie podstawowych zagadnień przez wszystkich zainteresowanych partnerów.

Agencja Ochrony Środowiska (EPA – Environmental Protection Agency) opublikowała szereg dokumentów zawierających zasady informowania o ryzyku. Powszechnie stosuje się siedem podstawowych zasad:

1. Akceptuj i angażuj społeczność jako równorzędnego partnera.

2. Starannie planuj sposób przekazywania informacji o zagrożeniu, a następnie oceniaj wyniki komunikowania się.

3. Uważnie słuchaj tego, co mają ci do przekazania inni.

4. Bądź uczciwy, szczery i otwarty.

5. Koordynuj wysiłki i współpracuj z innymi (grupami, ośrodkami) w procesie przekazywania informacji.

6. Nawiązuj współpracę ze środkami masowego przekazu i przekazuj informacje przygotowane zgodnie z regułami środków masowego przekazu.

7. Mów jasno i życzliwie.

2.3.1 Ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania azbestu

Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne odmian azbestu takie jak wytrzymałość, ognioodporność, elastyczność, złe przewodnictwo cieplne i elektryczne, spora dźwiękochłonność, znaczna odporność na działania różnorodnych czynników chemicznych umożliwiły, z jednej strony jego powszechne zastosowanie w bardzo szerokim zakresie, a z drugiej strony, za sprawą tych samych właściwości odpady azbestowe w postaci zużytych wyrobów z różnym jego udziałem, są niezwykle trudne do unieszkodliwiania. Główne czynniki jakie wpływają na zmniejszenie trwałości wyrobów zawierających azbest jest oddziaływanie mechaniczne oraz brak konserwacji materiału. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia w skutek działań mechanicznych i złej konserwacji materiału. Zatem dopuszczalna jest eksploatacja materiałów zawierających azbest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej powierzchni, ewentualnie odpowiednio zabezpieczonej np. przez pomalowanie. W wypadku usuwania takich materiałów konieczne jest ich zwilżenie wodą, usuwanie, gdy jest to możliwe wyrobów w całości, unikając ich łamania i przy zachowaniu pracy ręcznej, oraz przy zabezpieczeniu – odizolowaniu pola prac od otoczenia. Odpowiednie oddzielenie pola prac od otoczenia ma zapobiegać ewentualnemu skażeniu azbestem. Na stanowisku pracy należy monitorować stężenia włókien azbestu w powietrzu, a po zakończeniu prac sprawdzić na okoliczność ewentualnego wystąpienia azbestu (czystość) miejsce prac i najbliższe otoczenie. Należy mieć świadomość, że pojęcie stężeń dopuszczalnych w przypadku azbestu (tak jak innych substancji rakotwórczych) jest umowna i stanowi kompromis między wymaganiami medycyny a możliwościami techniki. Tendencją działań UE jest ograniczenie NDS (najwyższe dopuszczalne stężenia) do możliwego minimum.

Skala problemu związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest jest ogromna ze względu na dużą ich ilość. Dlatego dąży się obecnie do opracowania nowych sposobów unieszkodliwiania azbestu. Taką metodę o nazwie MTT opracowała firma ATON-HT. Ta innowacyjna metoda polega na zastosowaniu termicznej destrukcji niebezpiecznych włókien azbestowych poprzez nagrzewanie ich energią mikrofalową. Podczas tego procesu odpad zawierający azbest po wstępnym skruszeniu ulega nagrzaniu do temp. 900-1100ºC, a następnie struktura krystaliczna włókien ulega przemianie w formę bezpostaciową.

Zalety tej metody to:

- bezpieczeństwo technologii dla otoczenia,

- proces bezodpadowy,

- linia technologiczna przewoźna na dwóch kontenerach, do montażu na miejscu,

- konkurencyjny koszt w stosunku do metody składowania,

- proces unieszkodliwiania w pełni zgodny z regulacjami wprowadzonymi na terenie Unii Europejskiej.

3. STAN PRAWNY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Procedury postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest oraz przepisy prawne dotyczące azbestu regulują szerokie spektrum zagadnień, a co z tym się wiąże znajdują się w wielu aktach prawnych. Regulacje prawne dotyczące azbestu i wyrobów zawierających azbest zostały oparte na przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej.

W niniejszym opracowaniu omówiono podstawowe akty prawne, regulujące zasady postępowania z azbestem oraz z wyrobami go zawierającymi na terytorium Polski.

3.1. Regulacje ustawowe

1.  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. „o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest" (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 72) stanowi, że od dnia 1 stycznia 2005 r. w Polsce - podobnie jak w całej Unii Europejskiej – obowiązuje zakaz stosowania i obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –– Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409). Określa zasady przewozu koleją towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników tego przewozu, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu oraz organy i jednostki właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.

3.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym w prawodawstwie polskim, regulującym zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a szczególności ustaliła m.in. obowiązek składania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym również azbestu).

4.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm). Ustawa ta między innymi wskazuje definicję wytwórcy i posiadacza odpadów. Kwalifikacja ta oznacza, iż wykonawca winien dopełnić obowiązków wytwórcy odpadów, prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

5.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn, zm.).Określa zasady w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy.

6.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1155).

7.  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322).

8.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2014 nr 613).

3.2. Akty wykonawcze

1.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniżej grupach i podgrupach z  odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest,

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo- azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033)określa termin oraz formę składania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

3.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz.1595). W  sposób nieselektywny mogą być składowane odpady o następujących kodach:

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów i  składować z  innymi odpadami niebezpiecznymi.

4.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002  r. w  sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) określa najwyższe dopuszczalne stężenia w  środowisku pracy pyłów zawierających azbest.

5.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87 ) określa limity stężenia azbestu w  powietrzu. Wartości odniesienia dla azbestu wynoszą odpowiednio:

- dla 1 godziny – 2.350 włókien/m3,

- dla roku kalendarzowego – 250 włókien/m3.

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2013 poz. 24 z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2013 poz. 25).

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.  U. Nr 120, poz. 1126) określa zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

10.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. poz. 192 z  późn. zm.).

11.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619).

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004  roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest - obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów oraz sporządzenia oceny stanu i  możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia (Ocena stanu i  możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest). Pierwsza kontrola powinna być przeprowadzona w terminie do 6  miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W/w  podmioty przechowują egzemplarz oceny (łącznie ze stosowną dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego).

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i  oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury wyrobów zawierających azbest, instalacji lub urządzeń zawierających azbest, dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest, rur azbestowo-cementowych oraz usuniętych wyroby zawierające azbest. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest powinien ująć wyniki inwentaryzacji w  „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, która stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedłożyć ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają zaś obowiązek złożenia tejże informacji właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U., poz. 890).

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603).

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109).

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z późn. zm.).

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896).

21. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

3.3. Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiązującego prawa

Przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest narzuciły szereg obowiązków, zarówno na właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest jak i na prowadzących wszelkiego rodzaju prace związane z usuwaniem bądź transportem czy umieszczeniem na składowisku wyrobów i odpadów zawierających azbest – procedury postępowania przedstawiono w rozdziałach poniżej.

3.4. Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i  urządzeniami zawierającymi azbest

Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Procedura 1.

Zakres procedury obejmuje przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich użytkowania.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia – w jednym egzemplarzu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik 1). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn. jeśli podczas przeprowadzonej oceny stwierdzono następującą ilość sumy wszystkich punktów:

- stopień pilności I od 120 punktów - wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,

- stopień pilności II od 95 do 115 punktów - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,

- stopień pilności III do 90 punktów - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca położenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji według załączników:

Załącznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Załącznik nr 3 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informację przedkłada się corocznie celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (zał. nr 4),

- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Procedura 2.

Zakres obowiązków obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu. Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- sporządzaniu „Oceny (...)”,

- sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (załącznik nr 7). Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną. Jeżeli w zakresie przedmiotowej realizacji zadania zostało uzyskane pozwolenie na budowę to w takim przypadku należy zastosować się do zapisu § 6 ust.2 z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.) wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac. Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

3.5. Obowiązki wykonawcy prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji azbestu.

Zakres obowiązków obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 3 ust 1 pkt. 32 „wytwórcą odpadów” - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Kwalifikacja ta oznacza, iż wykonawca winien dopełnić obowiązków wytwórcy odpadów, określonych w art. 27 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie to jest wydawane przez odpowiedni organ wymieniony w art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach. Organ właściwy do wydania zezwolenia będzie jednocześnie właściwym do sprawowania nadzoru nad daną działalnością. Jednocześnie jak wynika z art. 194 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 194 ust. 3 ustawy o odpadach za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów może być wymierzona administracyjna kara pieniężna w wysokości nie mniej niż 1.000 zł i nie może przekroczyć ona 1.000.000 zł. Przepisu powyższego nie stosuje się, w przypadku, gdy za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie natomiast z art. 195 ustawy o odpadach kto wbrew obowiązkom szczególnym transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2.000 do 10.000 zł. Organem właściwym do wymierzenia powyższych administracyjnych kar pieniężnych jest właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 196 ustawa o odpadach).

Równocześnie wypada zwrócić uwagę, że zgodnie art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) zabronione jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Do substancji tych należy zaliczyć między innymi azbest. Z kolei jak wskazano w art. 344 Prawo ochrony środowiska, kto narusza ów zakaz podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia organami właściwymi do podjęcia działań są policja i straż miejska.

Ostatecznie należy także stwierdzić, iż w przypadku wyrządzenia szkody wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej na podstawie przepisów tytułu VI działu I Prawo ochrony środowiska lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014, poz. 121).

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Przed przystąpieniem do prac konieczne jest również określenie stanu środowiska naturalnego, w tym określenie strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać m.in.:

- określenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,

- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,

- aktualną „Ocenę stanu...”,

- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,

- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem środków technicznych,

- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza,

- zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,

- charakterystykę środków ochronnych użytych do ochrony pracowników i innych osób znajdujących się w miejscu pracy.

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "Planem Bioz”, obejmujący m.in.:

a) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

b) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

c) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,

d) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) przez upoważnioną instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót. Po zakończeniu prac dokonać oczyszczania terenu przedmiotowej inwestycji.

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest obowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu. Po zakończeniu prac pracodawca jest obowiązany zapewnić uprzątniecie terenu wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu.

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje dokumenty, którymi są:

- karta ewidencji odpadu (załącznik nr 5),

- karta przekazania odpadu (załącznik nr 6).

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne, mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

- urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,

- pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.

Procedura 4. Zakres procedury obejmuje działania od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.

Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji

z azbestu.

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległość od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić i oznakować taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieścić tablice ostrzegawcze z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,

- po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest, powinny zostać szczelnie opakowane i składowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych, to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Są to m.in.:

- komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu,

- zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

- inne metody określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się:

- kartę ewidencji odpadu (załącznik nr 5),

- kartę przekazania odpadów (załącznik nr 6).

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest– wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

3.6. Zasady postępowania przy transporcie odpadów zawierających azbest

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zakres postępowania obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady – po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz dla obszarów zamkniętych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Wniosek o „Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 41 ust. 1 oraz art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)) wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien odpowiednio zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;

2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności - w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności - w przypadku zbierania odpadów;

3) w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów;

4) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów;

5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów;

6) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. należy pamiętać, iż w myśl art. 233. ust. 1. ww. ustawy zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie wcześniejszych przepisów zgodnych z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Zgodnie zaś z ust. 2. tegoż aktu do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Do czasu utworzenia rejestru uzyskanie zezwolenia odbywać się będzie na zasadach obowiązujących wcześniej. Przewidziany w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ma zostać utworzony w terminie do 23 stycznia 2016 r.

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach nie podlegają wpisowi do rejestru transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.

Do obowiązków posiadacza odpadów niebezpiecznych prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”, sprawdzenie umocowania ładunku z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie.

Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- całkowitą ilość przewożonych odpadów,

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.

Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. Tablice te powinny być prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym nie odblaskowym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15mm. Po wyładowaniu odpadów tablice te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze.

Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) niestanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki z odpadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.

Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości po przewożonych odpadach.

W razie stwierdzenia takiej pozostałości należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem potwierdzenie tego faktu na „Karcie przekazania odpadu”.

3.7. Zasady składowania odpadów zawierających azbest

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest,

- potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnienie deponowania odpadów w sposób niepowodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- wykorzystywać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o odpadach decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska. Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.

Zarządzający składowiskiem pobiera od transportującego odpad zawierający azbest, opłatę za składowanie odpadów na składowisku.

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5 cm.

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy o odpadach zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części jest wydawana, w drodze decyzji, przez właściwy organ, o którym mowa w art. 129 ust. 1, na wniosek złożony przez zarządzającego składowiskiem odpadów.

3.8. Analiza oddziaływania Programu na środowisko

Konieczność opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice została podyktowana potrzebą wsparcia działań polegających na likwidacji znajdujących się na terenie gminy wyrobów zawierających azbest. Należy mieć na uwadze fakt, że pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu, będzie on elementem struktury wielu obiektów jeszcze przez kolejne lata. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu.

Upowszechnienie „Programu…” będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu, a także w istotny sposób zwiększy ilość unieszkodliwianych zgodnie z prawem odpadów azbestowych.

4. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU

4.1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych:

1) zadania legislacyjne;

2) działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów szkoleniowych, promocja technologii unicestwiania włókien azbestowych, organizacja krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji kongresów i udział w nich;

3) zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczania terenów nieruchomości, budowy składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych;

4) monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej;

5) działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia.

Szacuje się, że na terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton).

Całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 szacowany jest na kwotę ok. 40,4 mld zł, na którą składają się środki własne właścicieli nieruchomości, środki inwestorów, środki z budżetu państwa oraz środki jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt realizacji Programu oszacowano na podstawie następujących założeń:

- pozostało do usunięcia 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, łączny koszt ich demontażu i transportu oraz unieszkodliwienia wytworzonych odpadów zawierających azbest szacuje się na kwotę ok. 40 mld zł,

- koszt budowy 56 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest oszacowano na kwotę ok. 260 mln zł,

- pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki środki finansowe z budżetu państwa, przeznaczone na wspieranie: opracowania planów usuwania wyrobów zawierających azbest, działań edukacyjno-informacyjnych oraz monitoringu Programu określa kwota 53,2 mln zł (0,13%),

- środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego przewidywane na opracowywanie i aktualizację planów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz działania edukacyjno-informacyjne szacuje się na kwotę ok. 40 mln zł (0,10%).

Zadania dla samorządów gminnych i powiatowych określone zostały w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032". Na poziomie lokalnym zadania realizują samorządy gminne i powiatowe, poprzez:

1. Samorząd gminny:

1) gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.gov.pl;

2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;

3) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;

4) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;

5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

7) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;

9) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

2. Samorząd powiatowy:

1) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;

2) współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;

3) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie;

4) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

5) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;

6) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;

7) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Podstawą do opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w pierwszej kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania „Programu" stanowiącego integralną część programu wojewódzkiego.

Tak więc niezbędnym jest rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest, zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorządy powiatów i gmin przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu.

4.2. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego jest dokumentem powstałym w roku 2012, został uchwalony dnia 21.06.2012, jako załącznik do Uchwały Nr XXVI/481/12, przez Sejmik Województwa Łódzkiego i był zmieniany kolejnymi ustawami.

Według danych będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na terenie województwa łódzkiego w 2009 roku zinwentaryzowano łącznie 415 491,16 Mg wyrobów zawierających azbest, zaś w 2010 roku zinwentaryzowanych było już 453 437,07 Mg tych wyrobów. Największa ilość wyrobów azbestowych znajduje się na obszarze powiatów: tomaszowskiego, zgierskiego, wieluńskiego i łowickiego. Najmniej natomiast znajduje się na terenie miasta Piotrków Trybunalski (289,87 Mg). Dane te jednak nie są pełne, gdyż część gmin województwa łódzkiego nie przeprowadziło pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swym terenie. Według stanu na 2012 rok, tylko 77 gmin znajdujących się w granicach województwa łódzkiego opracowało i uchwaliło program usuwania wyrobów zawierających azbest. Ponadto tylko 24 gminy udzielają dofinasowania osobom fizycznym w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

W 2008 roku na terenie województwa łódzkiego wytworzono łącznie 8 463 Mg odpadów azbestowych, w 2009 roku – 5 398,80 Mg, a w 2010 roku – 1 125,90 Mg. Wytwarzane w województwie łódzkim odpady azbestowe obecnie unieszkodliwiane są głównie na składowiskach ogólnodostępnych w Pukininie (gmina Rawa Mazowiecka) i Płoszowie (gmina Radomsko). Wcześniej odpady azbestowe składowano głównie na składowisku w Jadwinówce, zlokalizowanym na terenie gminy Radomsko oraz na składowisku w Rogowcu na trenie gminy Kleszczów. Oba te składowiska obecnie są już zamknięte. Na teren składowisk przyjmowane są także odpady z terenu innych województw.

Tabela 3. Składowiska przyjmujące do składowania odpady zawierające azbest

Lp. Gmina Miejscowość Rodzaj Właściciel/ zarządca Całkowita pojemność [m3] Wolna pojemność [m3]
1. Rawa Mazowiecka Pukinin Ogólnodostępne ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 14 260 13 361
2. Radomsko Płoszów Ogólnodostępne ASA Eko-Radomsko Sp. z  o.o. 21 000 b.d.
3. Kleszczów Rogowiec Zamknięte PGE Elektrownia Bełchatów S.A. b.d. b.d.
4. Zgierz Zgierz Zamknięte (2005) EKO-BORUTA Sp. z o.o. b.d. b.d.
5 Radomsko Jadwinówka (Płoszów) Zamknięte (2012) TRANSPORT-METALURGIA Sp. z o.o. 50 000 0

Źródło: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/ stan na 1 styczeń 2014 roku.

W Planie gospodarowania odpadami województwa łódzkiego w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi określono następujące problemy:

- niska świadomość mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, co powoduje niski procent usuwanych wyrobów zawierających azbest,

- brak pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz ilości usuwanych wyrobów azbestowych,

- brak wystarczającej liczby instalacji do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W Planie uwzględniono również główne cele, do których można zaliczyć:

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest,

- stworzenie bazy danych o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz instalacjach przeznaczonych do ich unieszkodliwiania,

- osiąganie celów określonych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 r.”

Działaniami zaplanowanymi w Planie związanymi z odpadami azbestowymi są:

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie wszystkich gmin województwa,

- opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest, prowadzenie aktualizacji istniejących programów,

- budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Bazy Azbestowej, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, według stanu na sierpień 2014 roku na terenie województwa łódzkiego zinwentaryzowano 237 526 350 kg wyrobów zawierających azbest (osoby fizyczne – 230 933 423 kg, osoby prawne – 6 592 927 kg), z czego unieszkodliwiono około 2 081 585 kg, a do unieszkodliwienia pozostało jeszcze około 235 444 765 kg wyrobów zinwentaryzowanych. Według danych pochodzących z bazy azbestowej na terenie województwa łódzkiego tylko 51% gmin (90 z 177 gmin) przeprowadziło inwentaryzację wyrobów azbestowych będących własnością osób fizycznych.

Rysunek 4. Masa oraz stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest woj. łódzkie, stan na styczeń 2014 roku.

Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl

Rysunek 5. Składowiska azbestu w Polsce

Źródło: www.bazaazbestowa.pl

5. GOSPODAROWANIE WYROBAMI I ODPADAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST NA TERENIE GMINY DRUŻBICE

5.1. Metodyka inwentaryzacji

Przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest jest wymagane ze względu na skuteczny monitoring realizacji Programu i oceny jego efektywności. Inwentaryzację zaplanowano tak by możliwie dokładnie zinwentaryzować wyroby azbestowe na terenie gminy z uwzględnieniem obiektów należących do gminy. Ponieważ według danych statystycznych około 85% wyrobów zawierających azbest to wyroby budowlane, dlatego skupiono się na policzeniu tych właśnie wyrobów. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice polegała na przeprowadzeniu wizji lokalnej wśród właścicieli domków jedno lub wielorodzinnych – tzw. „spis z natury”, ilość i stan, numer działki i obrębu oraz stopień pilności usunięcia wyrobów azbestowych. Odpowiednio przeszkoleni i oznakowani ankieterzy odwiedzali każdą posesję, na której znajdowały się budynki pokryte azbestem. W ten sposób uzyskano rzeczywiste dane o ilości i stanie wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie Gminy.

Przeprowadzona inwentaryzacja dotycząca występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice, dowodzą bardzo wysokiej świadomości społeczeństwa o szkodliwym wpływie tych wyrobów na zdrowie i życie ludzi.

Z wykonanej inwentaryzacji został sporządzony raport, z którego dane zasiliły zasoby Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki.

Należy podkreślić, że przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest nie zdejmuje z właścicieli nieruchomości obowiązku dokonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

5.2. Wyroby zawierające azbest na terenie Gminy Drużbice – rodzaj i ilość – prognoza

W lipcu 2014 r. na zlecenie Gminy Drużbice przeprowadzono inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice. Narzędziem użytym do procesu inwentaryzacji było przeprowadzenie spisu z natury skierowanego do właścicieli budynków na terenie Gminy. Spis z natury posłużył do określenia ilości, rodzaju i miejsca występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja została przeprowadzona z podaniem nr działek i obrębów ewidencyjnych.

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Drużbice znajduje się 233 701,66 m2 wyrobów zawierających azbest co stanowi około 2 570,72 Mg tego wyrobu.

Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – stan na lipiec 2014 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Programu.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji (na podstawie spisu z natury) stwierdzono, iż na terenie Gminy Drużbice występują wyroby zawierające azbest w postaci:

- płyt falistych azbestowo-cementowych występujących na pokryciach dachowych, oraz na budynkach zabudowy gospodarczej jest 1 168 lokalizacji,

- płyt płaskich azbestowo-cementowych występujących na pokryciach dachowych, oraz na budynkach zabudowy gospodarczej jest 7 lokalizacji.

Do obliczeń prognozy ilości wyrobów zawierających azbest w poszczególnych sołectwach przyjęto wskaźniki obliczone na podstawie danych liczbowych powierzchni występowania azbestu zebranych na terenie Gminy Drużbice. Wskaźniki te wyrażają ilość odpadów azbestowych (w m2 i Mg) przyjmując przelicznik, iż 1 m2 powierzchni pokrytej azbestem jest równy 11 kg tego odpadu.

Obliczenia ilości odpadów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Gminy Drużbice, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Oszacowanie ilości odpadu azbestowego w kg z uwzględnieniem miejscowości Gminy Drużbice

Pozostałe do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest
Miejscowość razem [kg] os. fizyczne [kg] os. prawne [kg] udział procentowy [%]
BRZEZIE 17 834,96 17834,96 - 0,7
BUKOWIE DOLNE 207 043,87 207 043,87 - 8,1
BUKOWIE GÓRNE 62 718,59 62718,59 - 2,4
CHYNÓW 52 179,82 52 179,82 - 2,0
CZARNY LAS 8 624,22 8624,22 - 0,3
DRUŻBICE 35 980,23 35 980,23 - 1,4
DRUŻBICE KOLONIA 146 521,32 146521,32 - 5,7
GADKI 33 927,96 33 927,96 - 1,3
GŁUPICE 33 729,96 33729,96 - 1,3
GRĘBOSZÓW 161 791,52 161 791,52 - 6,3
HELENÓW 13 464,66 13464,66 - 0,5
HUCISKO 107 031,43 107 031,43 - 4,2
JÓZEFÓW 36 486,23 36486,23 - 1,4
KATARZYNKA 15 601,08 15 601,08 - 0,6
KAZIMIERZÓW 93 105,65 93105,65 - 3,6
KĄCIK 30 623,34 30 623,34 - 1,2
KOBYŁKI 35 154,90 35154,9 - 1,4
ŁAZY 10 049,16 10 049,16 - 0,4
ŁĘCZYCA 22 582,45 22582,45 - 0,9
MARKI 1 821,60 1 821,60 - 0,1
NOWA WIEŚ 24 556,62 24556,62 - 1,0
PATOK 27 996,43 27 996,43 - 1,1
PIEŃKI GŁUPICKIE 12 660,12 12660,12 - 0,5
PODSTOŁA 147 164,49 147 164,49 - 5,7
RASY 50 765,99 50765,99 - 2,0
RAWICZ 160 844,64 160 844,64 - 6,3
ROŻNIATOWICE 57 686,75 57686,75 - 2,2
STEFANÓW 72 568,91 72 568,91 - 2,8
STOKI 76 088,43 76088,43 - 3,0
SUCHCICE 90 938,43 90 938,43 - 3,5
TEOFILÓW 27 999,51 27999,51 - 1,1
TERESIN 21 782,20 21 782,20 - 0,8
WADLEW 302 437,41 302437,41 - 11,8
WDOWIN 79 170,74 79 170,74 - 3,1
WDOWIN KOLONIA 76 218,34 76218,34 - 3,0
WOLA GŁUPICKA 18 959,16 18 959,16 - 0,7
WOLA ROŻNIATOWSKA 30 330,30 30330,3 - 1,2
ZABIEŁŁÓW 24 119,26 24 119,26 - 0,9
ZALESIE 12 174,36 12174,36 - 0,5
ZOFIÓWKA 27 379,44 27 379,44 - 1,1
ZWIERZYNIEC 61 344,58 61344,58 - 2,4
ŻBIJOWA 41 259,24 41 259,24 - 1,6
Razem 2 570 718,30 2  570 718,30 - 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji ,stan na lipiec 2014 roku.

W celu określenia rejonów największego zagrożenia azbestem na terenie Gminy Drużbice należało ustalić, według jakiego czynnika takie regiony będą wytyczane. Z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy Drużbice nie przeprowadzano badań ilości respirabilnych włókien azbestowych w powietrzu atmosferycznym należało wybrać inne kryterium, według, którego zostaną określone rejony najbardziej zagrożone. Wiadomo, że ilość włókien azbestu w powietrzu jest ściśle skorelowana z ilością wyrobów azbestowych na danym terenie oraz jego stanem technicznym. W związku z powyższym, jako jedyne kryterium do wyznaczenia rejonów zagrożonych azbestem przyjęto ilość występowania wyrobów na danym terenie. Poniższy wykres przedstawia ilości wyrobów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach.

Rysunek 6. Oszacowanie ilości odpadu azbestowego według miejscowości w [ Mg ]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, stan na lipiec 2014 roku.

Zgodnie z powyższym zestawieniem można stwierdzić, że największa ilość wyrobów zawierających azbest jest w miejscowościach: Wadlew, Bukowie Dolne a najmniej w miejscowości  Marki i Czarny Las.

W oparciu o powyższe zestawienie oraz biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w Gminie Drużbice stwierdza się, iż na jednego mieszkańca Gminy Drużbice przypada około 45,92 m2 wyrobów zawierających azbest.

Tabela 5. Oszacowanie ilości wyrobów zawierających azbest według formy własności

Lp. własność ilość [ kg ] ilość [ m2 ]
1. osoby fizyczne 2  570  718,30 233  701,66
2. osoby prawne - -
RAZEM 2  570  718,30 233  701,66

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

Ilość wyrobów zawierających azbest na obszarze Gminy Drużbice można oszacować na około 2 570,72 Mg tego wyrobu.

Tabela 6. Masa wyrobów wg rodzaju azbest na terenie Gminy Drużbice.

Kod wyrobu Rodzaj wyrobu zawierającego azbest Kod odpadu powstającego z wyrobu Pozostałe do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest

Razem

[kg]

os. Fizyczne

[kg]

os. Prawne

[kg]

udział procentowy [%]
W01 Płyty azbestowo-cementowe płaskie 17 06 05* 9833,89 9833,89 - 0,38
W02 Płyty azbestowo-cementowe faliste 17 06 05* 2560884,41 2560884,41 - 99,62
SUMA 2  570  718,30 2  570  718,30 - 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, stan na lipiec 2014 roku.

Z danych zestawionych powyżej wynika, iż 100% wyrobów zawierających azbest zewidencjonowana została na terenie posesji należących do osób fizycznych. U osób prawnych nie stwierdzono występowania wyrobów zawierających azbest na podstawie przeprowadzonego spisu z natury.

Analizując rodzaje wyrobów zawierających azbest stwierdza się, iż 99% to wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych.

Stan techniczny wyrobów zawierających azbest zabudowanych w posesjach i obiektach gospodarczych będących własnością osób fizycznych i prawnych oszacowano na podstawie wizji lokalnej i oględzin obiektów. Z oceny tej wynika, że są to w większości wyroby starsze niż 20 lat, w części bez powłok zabezpieczających.

Tabela 7. Ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w obiektach będących własnością osób fizycznych i prawnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice.

stopień pilności ilość obiektów [szt.] powierzchnia materiałów [m2] ilość materiałów [kg]
I stopień pilności 2 213,90 2352,90
II stopień pilności 6 1 220,05 13420,55
III stopień pilności 1167 232 267,71 2554944,85
RAZEM 1 175 233 701,66 2 570 718,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

Rysunek 7. Ewidencja wagowa stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w obiektach będących własnością osób fizycznych i prawnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

Z zestawień zamieszczonych powyżej wynika, że najwięcej, bo ok. 99,39% wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice należy do III stopnia pilności, natomiast ok. 0,52% wyrobów to stopień II. Wyroby o I stopniu pilności stanowią ok. 0,09%.

Oznacza to, iż:

- 0,09% wyrobów należy usunąć w trybie natychmiastowym,

- 0,52% wyrobów nadaje się do użytkowania i wymaga ponownej oceny po roku (tj. w 2015 roku),

- 99,39% wyrobów nadaje się do użytkowania i wymaga ponownej oceny po 5 latach (tj. w 2019 roku),

Wyniki oceny stanu technicznego wszystkich obiektów w aspekcie wykorzystania wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice zobrazowano na rysunku poniżej.

Rysunek 8. Procentowy udział stopnia pilności usuwania wszystkich wyrobów zawierających azbest z obiektów, zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

Z przeprowadzonej oceny stanu technicznej wszystkich wyrobów zawierających azbest (będących własnością osób fizycznych) zlokalizowanych na terenie gminy wynika, że:

- pilnego usunięcia wyrobów zawierających azbest wymagają 2 lokalizacje (I stopień pilności),

- oceny w 2015 roku wymaga 6 lokalizacji (II stopień pilności),

- oceny w 2019 roku wymaga 1167 lokalizacji (III stopień pilności).

Ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Drużbice na tle powiatu, województwa oraz całego kraju przedstawia się następująco:

Rysunek 9. Ilość wyrobów zawierających azbest w [ Mg ] przypadająca na km2 powierzchni gminy w porównaniu z powiatem, województwem i krajem (bez uwzględnienia rur wodociągowo kanalizacyjnych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

Rysunek 10. Wykres przedstawiający ilość wyrobów zawierających azbest w Mg.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

5.2. Kierunki i możliwości utylizacji odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice

Nie przewiduje się wzrostu ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice z uwagi na obecny całkowity zakaz ich stosowania oraz możliwości skorzystania z dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Według orientacyjnych informacji uzyskanych od mieszkańców Gminy podczas przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić, że znikoma część wyrobów zawierających azbest została już usunięta w ubiegłych latach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2001r., Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04*-odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* -zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, które wyróżniono na podstawie:

- ilości azbestu,

- stosowanego spoiwa,

- gęstości objętościowej wyrobu.

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu, stosowane przez pracowników w celach ochronnych (np. koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW, materiały i wykładziny cierne).

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich, oraz płyty płaskie, wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo - cementowe, z których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich bezpieczne składowanie. W tabeli numer 3 przedstawiono istniejące w województwie łódzkim składowiska odpadów przyjmujące odpady zawierające azbest. Na terenie Gminy Drużbice nie ma składowiska, które mogłoby przyjmować odpady zawierające azbest.

Wyroby zawierające azbest mogą być demontowane lub zabezpieczane na krótki okres czasu. Zabezpieczanie polega na pokryciu powierzchni wyrobu zawierającego azbest specjalnymi preparatami. Zabezpieczać można jedynie wyroby będące w dobrym stanie technicznym, co wynika z obowiązujących przepisów. Dzięki takim działaniom włókna azbestu zostają trwale związane i oklejone, co ogranicza ich przedostawanie się do środowiska.

Konieczność przeprowadzenia prac demontażowych istnieje w przypadku, gdy płyty elewacyjne są uszkodzone lub zniszczone lub też zostały zamontowane na podłożu drewnianym.

5.3. Strategia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych

Ramową strategię Programu przedstawiono mając na względzie cele i dwie grupy zadań, (w tym organizacyjnych i inwestycyjnych).

Zadania pozainwestycyjne zmierzają do:

- rzetelnego i kompletnego rozpoznania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,

- opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych wraz z zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi sposobów bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,

- zintensyfikowania kontroli tzw. "dzikich wysypisk odpadów" gdzie znajdują się także odpady azbestowe,

- organizacji kampanii informacyjnej o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- weryfikacji skali problemu obecności materiałów zawierających azbest na obszarze Gminy Drużbice w oparciu o program powiatowy i wojewódzki,

- usprawnienia monitoringu bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest i składowania odpadów azbestowych,

- wdrożenia monitoringu realizacji gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych,

- intensyfikacji procesu poszukiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,

Zadania inwestycyjne zmierzają do:

- zwiększenia ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest, wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy Drużbice spowodowanych azbestem,

- likwidacji negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko naturalne.

5.4. Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 – 2032”

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony 31 grudnia 2032 roku. Wynika to z bardzo dużej ilości tych wyrobów oraz wysokości potrzebnych środków finansowych. Zatem tak długotrwałe zadanie (licząc od 2014 roku ok. 18 lat) wymaga zdefiniowania ramowej strategii w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Ze względu na fakt, że azbest w wodzie nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, przyjęto że niniejszy Program nie będzie dotyczył rur azbestowo-cementowych występujących w instalacjach ziemnych.

Dla potrzeb niniejszego programu, w ślad za programem krajowym, przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 4 podokresy, tj.:

- okres I: lata 2014 - 2018,

- okres II: lata 2019 - 2022,

- okres III: lata 2023 - 2027,

- okres IV: lata 2028 - 2032.

Pomimo, iż okresy obejmują 4 letnie przedziały, stwierdzamy, iż taki podział zapewnia zgodność z Programem Krajowym.

Harmonogram realizacji zadań został sporządzony po analizie stanu gospodarki odpadami azbestowymi. Opisy stanów zostały opracowane na podstawie spisu z natury przeprowadzonego u mieszkańców Gminy Drużbice, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

Harmonogram uzupełniony został o zadania wynikające z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 ”.

Odpady zawierające azbest, jako odpady niebezpieczne, wymagają szczególnego sposobu postępowania i dlatego powinny być objęte programem likwidacji azbestu i odpadów zawierających azbest. Ważnym aspektem w podejściu do sposobu rozwiązania problemu usuwania azbestu w Gminie jest fakt, iż stosowane w przeszłości w budownictwie i innych dziedzinach gospodarki wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia, dopóki materiały te nie są uszkodzone. Zagrożeniem może być ich niewłaściwe usuwanie, bowiem w czasie obróbki mechanicznej (np. kruszenie, cięcie itp.) następuje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wchłaniania (Wdychania).

Usuwanie pokryć dachowych, elewacyjnych i innych materiałów budowlanych zawierających azbest będzie procesem długotrwałym i w każdym przypadku należy oceniać celowość podejmowania ich demontażu z punktu widzenia ochrony zdrowia i zagrożenia ekologicznego. Proces ten powinien być przeprowadzony ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie po przeanalizowaniu stanu oceny wyrobów zawierających azbest podczas przeprowadzanej inwentaryzacji z natury, stwierdza się bardzo nikłą znajomość obowiązujących przepisów prawa przez właścicieli i administratorów obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe.

Zakłada się, iż poprzez odpowiednie działania informacyjno – edukacyjne doprowadzi się do zapobiegania sytuacjom, w których dochodzi do usuwania wyrobów zawierających azbest na „własną rękę”.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest także zachęcenie do prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ich usuwaniem, podejmowanych przez osoby fizyczne, ze środków publicznych oraz zewnętrznych środków pomocowych.

Poniżej w tabeli zestawiono konieczne do realizacji zadania związane z likwidacją odpadów zawierających azbest na terenie Gminy oraz zaproponowano okresy ich wykonania (harmonogram). Równocześnie w tabeli tej określono rolę Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Tabela 8. Harmonogram działań zmierzający do usunięcia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice na lata 2014 – 2032.

Lp. Działanie Termin realizacji
1.

Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest:

- przygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości azbestu i o obowiązkach związanych z koniecznością jego usuwania,

- przygotowanie stałej informacji, na stronach internetowych, poświęconej tematyce azbestu,

- okresowe publikacje w prasie lokalnej dotyczące w/w tematyki,

-przeprowadzenie kampanii „Szukamy rady na odpady azbestowe”

przez cały okres realizacji programu
2. Aktualizacja bazy danych dotyczącej podmiotów i ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice. przez cały okres realizacji programu
3. Rozeznanie możliwości pozyskania środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 2014 – 2032
4. Opracowanie regulaminu dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest. 2014 – 2015
5. Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu. do 2016
6. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie z zachowaniem kolejności złożenia 2014 - 2032
Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu 2014 - 2032
Wyłonienie przewoźnika i wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych 2014 - 2032
Odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 2014 - 2032
7. Monitorowanie: demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice – aktualizacja bazy azbestowej www.bazaazbestowa.gov.pl do 2032
8. Przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania z przebiegu realizacji Programu. co 2 lata

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. Oszacowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na obszarze Gminy Drużbice

Na ogólne koszty likwidacji azbestu składają się różne elementy, wynikające z poszczególnych etapów działań, jakie należy wykonać dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawnymi rozwiązania problemu. Do takich etapów należą:

- fizyczny demontaż rozbiórka obiektów (lub ich części), w których występują materiały zawierające azbest,

- magazynowanie powstałych odpadów w miejscu demontażu lub w punkcie zbiorczym ustalonym na czas prac w rejonie ich prowadzenia,

- transport właściwie zabezpieczonych odpadów za pomocą odpowiednio przystosowanych pojazdów posiadających atest ADR. Transport odbywa się na trasie miejsca wytworzenia – miejsca magazynowania – miejsca ostatecznej utylizacji (składowania),

- składowanie odpadów niebezpiecznych – unieszkodliwianie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest kosztownym przedsięwzięciem. Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, polegającego na demontażu, transporcie oraz składowaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice przyjęto według danych z 2014 roku. Koszt przypadających na 1 m2 przyjęto na 25 zł netto/m2.

Koszt ten został uwzględniony w Programie po przeprowadzeniu analizy rynku firm i przedsiębiorstw w województwie łódzkim zajmujących się usuwaniem, unieszkodliwianiem, transportem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Koszty zabezpieczania wyrobów (malowania) są porównywalne z ich usuwaniem.

Szacunkowe koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z obiektów będących własnością osób fizycznych i prawnych, według stopnia pilności:

- I stopień – wymagane bezzwłoczne usunięcie szacowany koszt to: 5 347,50 zł,

- II stopień – ponowna ocena po roku – szacowany koszt usunięcia: 30 501,25 zł,

- III stopień – ponowna ocena po 5 latach – szacowany koszt usunięcia: 5 842 541,59 zł.

Całkowity koszt usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice oszacowany jest na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (spis z natury) i stanowi kwotę ok. 5 842 541,59 zł netto.

Tabela 9. Oszacowanie kosztów: demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drużbice.

Lp. WŁASNOŚĆ Koszt PLN netto
1. osoby fizyczne 5  842  541,59
2. osoby prawne -
SUMA 5  842  541,59 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

Powyższe kwoty są jedynie wstępnym szacunkiem. Kwoty te nie uwzględniają dodatkowych kosztów, jakie musi ponieść właściciel posesji w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (nowe pokrycie dachowe, nowa elewacja – zakup materiałów, robocizna).

Te stosunkowo wysokie ceny wynikają z warunków, jakie musi spełniać przedsiębiorca usuwający azbest oraz nakładów z tym związanych. Składają się na nie koszty związane m.in. z uzyskaniem odpowiednich decyzji, specjalistycznym szkoleniem pracowników, przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy, środkami ochrony osobistej dla pracowników oraz specjalistycznych narzędzi i materiałów stosowanych w pracach remontowych. Ponadto nadzór nad pracami musi być prowadzony przez specjalistów, a ewentualne badania potwierdzające prawidłowość wykonania prac wykonane przez laboratoria akredytowane. Także odpady do transportu muszą być bardzo dobrze zabezpieczone i oznakowane w specjalny sposób, a sam transport może być dokonany wyłącznie przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie. Wszystko to generuje znacznie wyższe koszty niż w przypadku typowych prac budowlanych. Istotnym składnikiem ceny są koszty składowania. Jedyną dopuszczalną formą ostatecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Ze względu na określone przepisami warunki składowania koszty są stosunkowo wysokie i w zależności od ilości składowanych odpadów wynoszą najczęściej od 250 do 400 zł netto za tonę.

Cena ta musi uwzględniać relatywnie wysokie opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, wnoszone na konto urzędów marszałkowskich, jako opłaty za korzystanie ze środowiska. Należy wyraźnie stwierdzić, że prawidłowe spełnienie warunków określonych przepisami jest kosztowne. W tej sytuacji, podejmując decyzję o usunięciu wyrobów zawierających azbest należy znaleźć odpowiednią firmę oraz źródła finansowania inwestycji.

Wobec czego, przy założeniu realizacji Programu do roku 2032 (ok. 18 lat), roczny koszt usuwania wyrobów zawierających azbest będzie kształtował się na poziomie około 324 585,64 zł netto.

O ile cena usług dekarskich jest w wielu przedsiębiorstwach bardzo zbliżona, tak w przypadku materiałów budowlanych ich cena jest bardzo różna, a wybór zależy wyłącznie od możliwości finansowych właścicieli budynków. Przykładowe ceny sprawdzone u kilku producentów materiałów budowlanych wynoszą:

- dachówki ceramiczne – 25 – 75 zł/ m2 netto,

- blachodachówka – 20 – 55 – zł/ m2netto,

- blachy trapezowe – 15 – 45 zł/ m2 netto.

Szacunkowo na pokrycie jednego m2 dachu trzeba wydać około 65 zł netto. Przy średniej wielkości dachu jednorodzinnego wynoszącej ok. 150 m2 właściciel budynku musi zapłacić za usługę i materiały 9 750 zł netto.

Średni koszt montażu dachu – 26 zł/m2

Średni koszt materiałów budowlanych – 39 zł/m2

26 + 39 =65 zł/m2

Przy wielkości dachu =150m2 całkowity koszt wynosi: 150x65=9 750 zł netto.

Niewielu właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi decyduje się na wymianę dachu. Na pełną usługę związaną z usunięciem, czyli demontaż, pakowanie, transport i oddanie do utylizacji właściciel średniej wielkości dachu wynoszącego 150 m2 zapłaci od 3 000 do 4 500 zł, przyjmując, że cena takiej usługi waha się pomiędzy 20 – 30 zł/ m2 netto.

Do tej ceny doliczamy koszty montażu nowego pokrycia dachowego, obliczone powyżej i za remont otrzymujemy kwotę do zapłacenia wynoszącą 12 750 - 14 250 zł netto.

Dofinansowania unijne, bądź krajowe pokrywają tylko koszty demontażu, transportu i oddania do składowania płyt azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych, pozostałe koszty nowego pokrycia dachowego pokrywa właściciel budynku.

Zakłada się, że przyjęcie niniejszego Programu w zakresie pomocy mieszkańcom Gminy Drużbice w postaci dotacji do: odbioru lub demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest spowoduje dużą intensywność usuwania wyrobów zawierających azbest w pierwszym okresie obowiązywania Programu. Wynikiem realizacji Programu będzie stopniowe zmniejszanie się ilości rocznie usuwanego azbestu w latach następnych.

Poniżej w tabeli zestawiono szacunkowe koszty likwidacji wyrobów zawierających azbest w przedziale czasowym i procentowym dla Gminy Drużbice wg ich oszacowanych ilości. Koszty te zestawiono etapowo, przyjmując jako etap 1 usunięcie od 2014 do 2018 roku 25% wyrobów zawierających azbest, etap 2 to usunięcie 50% wyrobów zawierających azbest w okresie od 2014 do 2022 roku i etap 3 to etap usunięcia 75% wyrobów zawierających azbest w latach 2014 – 2027 oraz etap 4 usunięcie 100% wyrobów zawierających azbest w latach 2014 – 2032. Wyżej przedstawione etapy jak można zauważyć są narastające co około 4 lat, usunięcie 25 % wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice - w przeliczeniu na ilość, daje nam około 642,68 Mg, co stanowi ok. 58 425,42 m2. Koszt demontażu, transportu oraz składowania (jeden etap) szacowany jest na ok. 1 460 635,40 zł netto.

Tabela 10. Oszacowany koszt usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  Szacowany koszt usuwania wyrobów zawierających azbest PLN
Etap 1 1 460 635,40
25%
Etap 2 2 921 270,80
50%
Etap 3 4 381 906,19
75%
Etap 4 5 842 541,59
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stan na lipiec 2014 roku.

Możliwości i zakres finansowania będzie określał opracowany regulamin.

Finansowanie likwidacji azbestu z terenu Gminy Drużbice może być oparte na środkach pozyskanych z:

- Budżetu Gminy,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Środków Regionalnego Programu Operacyjnego,

- innych programów Unii Europejskiej,

- środków pochodzących od osób fizycznych i prawnych.

Planuje się uzyskać środki finansowe na kampanię informacyjno – promocyjną likwidacji azbestu z następujących środków: Ministerstwo Gospodarki lub Wojewoda.

W Programie tym planuje się, iż osobom fizycznym będzie refundowane do 100 % kosztów poniesionych wydatków w postaci dotacji za demontaż, transport oraz składowania (unieszkodliwianie) odpadów zawierających azbest. Powyższe założenia dotyczące refundacji kosztów w postaci dotacji za demontaż, transport oraz składowanie będą ściśle określone w opracowanym Regulaminie oraz dostosowane do ilości środków finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych.

Osoby prawne będą usuwały wyroby zawierające azbest na własny koszt. Osoby prawne również mają możliwość starania się bezpośrednio o wsparcie finansowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych instytucji świadczących w tym zakresie wsparcie finansowe.

Powyższe założenia i cele zawarte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice na lata 2014 - 2032” będą realizowane wyłącznie, gdy uda się pozyskać środki finansowe na realizację założonych działań w niniejszym Programie.

5.6. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Drużbice oraz składowaniem odpadów zawierających azbest

Zgodnie z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 koszty związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest mają być finansowane przez właścicieli – zarządców obiektów, w tym prywatnych właścicieli obiektów posiadających wyroby zawierające azbest.

Inicjatywy samorządu terytorialnego, zmierzające do sukcesywnego usuwania wyrobów azbestowych i likwidacji skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska dają możliwości dofinansowania powyższych działań z funduszy jednostek samorządowych, środków celowych funduszy ekologicznych, a także ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Stąd też rola samorządu w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie realizacji Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy ma istotne znaczenie, w szczególności dla prywatnych właścicieli obiektów, dla których usunięcie wyrobów zawierających azbest i w następstwie odnowa pokryć dachowych/elewacyjnych obiektów w większości przekracza ich możliwości finansowe.

Program usuwania azbestu dla Gminy Drużbice stanowi podstawowy instrument wspierający pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania zmierzające do oczyszczania terenu z wyrobów zawierających azbest. Specjalne procedury konieczne do wdrożenia przy pracach z azbestem i sposób jego unieszkodliwiania wymagają znacznych środków finansowych. Stąd konieczne jest udzielanie jak najszerszego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest, a także z monitoringiem zanieczyszczenia środowiska azbestem.

Środki z budżetu państwa

W ramach środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki planowane jest finansowanie zadań wspierających realizację Programu w latach 2009-2032.

Tabela 11. Wydatki z budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki dla realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Blok Ogółem L a t a
Nazwa zadania 2009-2032 2009 2010 2011

2012 -

2015

2016 -

2032

[mln zł]
Ogółem [mln zł] 53,2 4,0 4,0 4,0 16,0 25,2
1 Działania legislacyjne bez nakładów z budżetu
2 Działania edukacyjne-informacyjne 12,8 1,3 0,8 0,7 2,8 7,2
3.1 Wsparcie prac przygotowawczych dla oczyszczania z azbestu publicznych terenów i obiektów budowlanych (dokumentacje) 2,9 0,3 0,3 0,3 2,0 -
3.2 Wsparcie opracowania i aktualizacji gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów usuwania wyrobów zawierających azbest 10,0 1,3 1,5 1,5 5,7 -
3.3 Wsparcie szkoleń lokalnych 16,3 0 0,6 0,7 3,3 11,7
4 Monitoring realizacji Programu 7,2 0,7 0,5 0,5 1,0 4,5
5 Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia 4,0 0,4 0,3 0,3 1,2 1,8

Środki z funduszy ochrony środowiska

Finansowanie ochrony środowiska regulują przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.). Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

Zadania te mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przez powiaty i gminy, do których zadań własnych należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie ustalonym w ustawie - Prawo ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań związanych z oczyszczaniem kraju z azbestu można w szczególności zaliczyć:

1) przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami;

2) przedsięwzięcia z zakresu ochrony powierzchni ziemi;

3) rozwój sieci laboratoriów służących ochronie środowiska;

4) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

5) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska;

6) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany gospodarki odpadami, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów;

7) współfinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej, a także realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu oferuje szeroką gamę kredytów. Zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest mogą być finansowane poprzez udzielanie następujących rodzajów kredytów:

1) kredyty preferencyjne z dopłatami z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania, charakteryzujące się m.in. niższym od komercyjnego oprocentowaniem i możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału. Warunki udzielania tych kredytów są zróżnicowane, określone w umowie przez konkretny WFOŚiGW (przedsięwzięcie musi wpisywać się w listę priorytetów funduszu);

2) kredyty komercyjne ze środków banków zagranicznych - linia KfW5 (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oraz ze środków banku, w tym w ramach porozumień BOŚ ze sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów służących ochronie środowiska.

Środki z Unii Europejskiej

W okresie programowania 2014 - 2020 pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie przyznawana w Polsce w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programów operacyjnych), stanowiących narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.

W zależności od rodzaju programu, beneficjentami mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, młodzi rolnicy, rolnicy podejmujący działalność nierolniczą.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2009-2015 może być wspierane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Nie ma możliwości oszacowania środków finansowych przeznaczanych w ramach RPO na działania związane z bezpiecznym usuwaniem azbestu, ponieważ jest to zależne od ilości złożonych wniosków w ramach konkursów ogłaszanych w poszczególnych województwach oraz od ilości wybranych projektów do dofinansowania.

Projekty z zakresu remontów lub przebudowy budynków mogą dotyczyć renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, renowacji lub adaptacji budynków na cele mieszkaniowe, modernizacji gospodarstw rolnych, a także działań w zakresie ułatwiania startu młodym rolnikom, różnicowania działalności w kierunku nierolniczym, odnowę i rozwój wsi. Wsparcie udzielane jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6. PODSUMOWANIE

Głównym celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie.

W trakcie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo – cementowych na terenie Gminy Drużbice pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w Gminie. Na podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Gminy znajduje się 233 701,66 m2 wyrobów zawierających azbest, co w przeliczeniu daje 2 570,72 Mg tego wyrobu.

W „Programie (…)” zawarto informacje dotyczące właściwości azbestu, jak również określono harmonogram zadań do realizacji, szacując ich koszt w rozbiciu na lata. Określone w harmonogramie zadania uwzględniają rolę samorządu gminnego, samorządu powiatowego i innych jednostek w jego realizacji. Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram zgodny z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Na podstawie wyników inwentaryzacji płyt azbestowo – cementowych wykorzystywanych w budownictwie na terenie Gminy Drużbice przyjęto, iż w latach 2014 – 2018 powinno być unieszkodliwione 58 425,42 m2 (642,68 Mg), po etapie II w latach 2019 – 2022 – 116 850,83 m2 (1 285,36 Mg), w latach 2023 – 2027 po etapie III – 175 276,25 m2 (1 928,04 Mg) oraz po etapie IV w latach 2028 – 2032 – 233 701,66 m2 (2 570,72 Mg).

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy pozwoli zminimalizować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego Programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

W opracowaniu wskazano również możliwości pozyskania środków z różnych źródeł dofinansowania do likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drużbice.

Przewiduje się, że w przypadku pozyskania funduszy na likwidację azbestu w następnych latach Gmina będzie otrzymywać sporadyczne zgłoszenia o miejscach występowania azbestu (głównie magazynowanego na posesji), co przyczyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planować środki niezbędne do wydania na ten cel oraz stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z terenu Gminy, co jest celem Programu.

Na podstawie danych rynkowych można obliczyć średni koszt usługi montażu nowego porycia dachowego. Niezależnie od rodzaju usługi, ani materiałów, z których wykonany będzie dach średni koszt wyniesie ok. 26 zł/m2 netto.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do PROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.........................................................................................................................................................................

Adres miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej: ............................................

.........................................................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1)..........................................................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2).........................................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2).....................................................................................................................

Nazwa / rodzaj wyrobu 3) ...............................................................................................................................

Ilość wyrobów 4) .............................................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5)……............………………………………………………………...

Grupa / Nr Rodzaj i stan wyrobu punkty Ocena
I. Sposób zastosowania azbestu
1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30
2. Tynk zawierający azbest 30
3.

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem

(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)

25
4. Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5. Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien 60
6. Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien 30
7. Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach 15
8. Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń 0
III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 30
10. Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2m) 15
11. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10
12. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0
IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
14. Bezpośrednio w pomieszczeniu 30
15. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25
17. Na zewnątrz obiektu (np. tynk) 20
18. Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 10
19. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchną lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 5
20. Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) 0
V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej
21. Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców 40
22. Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23. Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24. Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) 5
25. Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) 0
SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI
Stopień pilności I wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie od 120 punktów
Stopień pilności II wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku od 95 do 115 punktów
Stopień pilności III wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat do 90 punktów

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności.


.. .................................................... .........................................................

Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca

…………………………………… ………………………………….

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

______________

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do PROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres .............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres ......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. Tytuł własności ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) .........................................................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .........................................................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) ........................................................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

........................................................................................................................................................................

...........................................

(podpis)

Data ..........................................................

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do PROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) , KTÓRYCH

WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. Tytuł własności .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ...................................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .....................................................................................

7. Planowane usunięcia wyrobów: ...........................................................................................................

a) sposób .........................................................................................................................................................

b) przez kogo ..................................................................................................................................................

c) termin .........................................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach4) ...................................................................................................

..............................................

(podpis, data)

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do PROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być oznakowane w następujący sposób:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm wysokość (H) i 2,5 cm szerokość,

b) oznakowanie powinno się składać z dwóch części:

- części górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

- części dolnej (h2 =60% H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski”.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do PROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

Wzór " Karty Ewidencji Odpadu"

KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy
Kod odpadu2)
Rodzaj odpadu2)
Procentowa zawartość PCB w odpadzie3)
Posiadacz odpadów4)
Adres posiadacza odpad ó w 5)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejsce prowadzenia dzia ł alno ś ci 6)
Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Dzia ł alno ść w zakresie: 7) W Zb Od Un Ok
Miesiąc

Masa

wytworzonych

odpadów

[Mg]8,9)

Masa odebranych

odpadów

komunalnych

[Mg]8,10,11)

Masa

przyjętych

odpadów

[Mg]8)

Nr karty

przekazania

odpadu12)

Gospodarowanie odpadami
we własnym zakresie odpady przekazane

imię i nazwisko

osoby

sporządzającej

masa

[Mg]8,13)

metoda

odzysku

R14)

metoda

unieszkodliwiania

D15)

masa

[Mg]8)

nr karty

przekazania

odpadu16)

Objaśnienia:

1) W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadu dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

2) Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

3) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

4) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

5) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

6) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie działalności na terenie całego kraju lub na określonym obszarze należy wskazać adres siedziby lub miejsca zamieszkania posiadacza odpadów. W przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy podać województwo i gminę.

7) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie odpadów, Ok – odbieranie odpadów komunalnych.

8) Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

9) Nie dotyczy odpadów komunalnych.

10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

11) Wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

12) Podać nr karty przekazania, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać „Przywóz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów rubryka pozostaje niewypełniona.

13) Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie.

14) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

15) Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

16) Podać nr karty przekazania odpadu, którą został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju należy wpisać „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach należy wpisać „Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów należy wskazać to miejsce, podając województwo, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do PROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

Wzór "Karty Przekazania Odpadu".
KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

Nr karty 1)

     

Rok kalendarzowy

     

Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad2,3)

Transportujący odpad2,4)

Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad2)

Adres 5)

     

Adres 5,6)

     

Adres 5)

     

Nr REGON6) Nr REGON6,7)       Nr REGON6)
Miejsce przeznaczenia odpadów8)
Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad9)
Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling10) TAK NIE
Kod odpadu11) Rodzaj odpadu11)
Data/miesi ą c 12,13) Masa przekazanych odpad ó w [Mg] 14) Numer rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy 7,15)
Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam wykonanie usługi transportu 4,6) Potwierdzam przejęcie odpadu
data, pieczęć i podpis data, pieczęć i podpis data, pieczęć i podpis

Objaśnienia:

1)Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

2)Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.

3)W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadu jest obowiązany przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w tej ustawie.

4)Dotyczy przedsiębiorcy transportującego odpady, niebędącego posiadaczem odpadów, działającego na zlecenie innego posiadacza odpadów, który zlecił mu wykonanie usługi transportu odpadów.

5)Podać adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

6)O ile posiada.

7)W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

8)Podać adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu transportującemu odpady.

9)Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10)Dotyczy dokumentów wystawianych przez prowadzących odzysk lub recykling na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

11)Zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

12)W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu.

13)Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady temu samemu posiadaczowi odpadów.

14)Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

15)Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do PPROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

…………………………., dnia……………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

(nazwa i adres wykonawcy prac nr telefonu)

ZG Ł OSZENIE

przyst ą pienia do prac polegaj ą cych na zabezpieczeniu/usuni ę ciu* wyrob ó w zawieraj ą cych azbest.

Zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

(Dz.U. z 2004 r. Nr 71 póz. 649) zgłaszam/y* rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem/usunięciem* wyrobów zawierających azbest na podstawie decyzji

......................................................................................z dnia.................................................................

Nr .................................................................................... zatwierdzającej program gospodarowania

odpadami niebezpiecznymi w......................................................................................................................

(rodzaj obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej)

na nieruchomości położonej w....................................................................................................................

przy ulicy...............................................................................................nr...................................................,

nr ewidencyjny działki..................................................stanowiącej własność ……...............……………….

………………………………………………………………………………..............................………...

1. Rodzaj i nazwa wyrobu (gęstość objętościowa i ilość)............................................................................

2. Termin rozpoczęcia prac..........................................................................................................................

3. Termin zakończenia prac...........................................................................................................

4. Liczba pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem ………....................................…..

Zobowiązuję/my* się do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

Załącznik :

- kopia aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest;

…………………………..………………..

(podpis wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do PROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

Nazwy wyrobów azbestowych i kody odpowiadających im odpadów wraz z  przelicznikami.

Kod wyrobu Rodzaj wyrobu zawieraj ą cego azbest Kod odpadu powstaj ą cego z wyrobu Jednostka miary Przelicznik na [kg]
W01 Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 17 06 05 m2, kg 11
W02 Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 17 06 05 m2, kg 11
W03 Rury i złącza azbestowo-cementowe
W03.1 rury i złącza azbestowo-cementowe do usunięcia 17 06 05 m, kg 40
W03.2 rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi - m, kg 40
W04 Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest 17 06 01 m3, kg 300
W05 Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe 16 01 11 kg
W06 Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna) 15 02 02 kg
W07 Szczeliwa azbestowe 17 06 01 kg
W08 Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki 17 06 01 kg
W09 Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych 17 06 01 kg   
W10 Papier, tektura 17 06 01 m2, kg 1,5
W11 Inne wyroby zawierające azbest, osobno nie wymienione 
W11.1 otuliny azbestowo-cementowe 17 06 01  m, kg 6
W11.2

kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne,

podokienniki, osłony kanałów spalin)

17 06 05 m2, kg 15
W11.3 kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne 16 02 13  kg
W11.4 płytki PCV 17 09 03 m2, kg 5
W11.5 płyty ogniochronne 17 06 01 m2, kg 20
W11.6 papy, kity,  i masy hydroizolacyjne 17 09 03 kg
W11.7 sprzęt gospodarstwa domowego 20 01 35 kg
W11.8 ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem 15 02 02 kg
W11.9 inne wyżej nie wymienione kg
W12 Drogi
W12.1 drogi zabezpieczone - km, m2
W12.2 drogi niezabezpieczone - km, m2

UWAGA - jeżeli podano ilości wyrobów w innych jednostkach niż podane w tabeli prosimy o stosowanie następujących przeliczników:

dla W01 i W02: 1 m3 = 1350 kg

dla W05, W06 i W08: 1 m2 = 11,5 kg

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do PPROGRAMU USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY DRUŻBICE NA LATA 2014 - 2032

Informacja inwentaryzacji rodzaju, ilości miejscach występowania wyrobów zawierających azbest stwarzających szczególne zagrożenie dla  środowiska – stan na  lipiec 2014 r.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW AZBESTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DRUŻBICE
ADRES NIERUCHOMOŚCI OBIEKTY/URZĄDZENIA Z ZASTOSOWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Lp Nr obiektu MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR NR OBRĘBU NR DZIAŁKI RODZAJ WYROBU MIEJSCE WYSTĘPOWANIA ILOŚĆ [m2] ILOŚĆ [kg] OCENA STOPNIA PILNOŚCI USUNIĘCIA UWAGI
FALISTE PŁASKIE BM BG BMG BP BI
1 200 Brzezie 2 0001 71 X X 397.44 4371.84 3
2 201 Brzezie 5 0001 73/1 X X 124.20 1366.20 3
3 202 Brzezie 7 0001 75 X X 364.32 4007.52 3
4 203 Brzezie 9 0001 61 X X 207.00 2277.00 3
5 204 Brzezie 26 0001 95/2 X X 138.00 1518.00 3
6 106 Brzezie 31/38 0001 126 X X 45.40 499.40 3
7 104 Brzezie 0001 29/26 X X 287.04 3157.44 3 opuszczony
8 105 Brzezie 0001 29/26 X X 57.96 637.56 3
9 1086 Bukowie Dolne 1 0002 97 X X 154.56 1700.16 3
10 1087 Bukowie Dolne 4 0002 90 X X 155.25 1707.75 3
11 1088 Bukowie Dolne 4 0002 90 X X 154.56 1700.16 3 blacha na ganku
12 1089 Bukowie Dolne 8 0002 51 X X 207.00 2277.00 3
13 1090 Bukowie Dolne 10 0002 34 X X 136.62 1502.82 3
14 1091 Bukowie Dolne 10 0002 34 X X 380.88 4189.68 3
15 1092 Bukowie Dolne 10 0002 35 X X 358.80 3946.80 3
16 1093 Bukowie Dolne 10 0002 34 X X 27.60 303.60 3
17 1094 Bukowie Dolne 10 0002 34 X X 115.92 1275.12 3
18 1095 Bukowie Dolne 10 0002 35 X X 91.08 1001.88 3
19 1085 Bukowie Dolne 29 0002 219 X X 5.52 60.72 3 dodatkowy daszek z blachy
20 1081 Bukowie Dolne 0002 151 X X 618.24 6800.64 3
21 1082 Bukowie Dolne 0002 151 X X 414.00 4554.00 2
22 1083 Bukowie Dolne 0002 212 X X 32.78 360.58 3 boczny daszek
23 1084 Bukowie Dolne 0002 187 X X 44.16 485.76 3
24 1150 Bukowie Dolne 0002 120 X X 331.20 3643.20 3
25 1158 Bukowie Dolne 0002 120 X X 2760.00 30360.00 3
26 1159 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1201.98 13221.78 3
27 1160 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1201.98 13221.78 3
28 1161 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1214.40 13358.40 3
29 1162 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1214.40 13358.40 3
30 1163 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1309.62 14405.82 3
31 1164 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1309.62 14405.82 3
32 1165 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1076.40 11840.40 3
33 1166 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1076.40 11840.40 3
34 1167 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1076.40 11840.40 3
35 1168 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1076.40 11840.40 3
36 1169 Bukowie Dolne 0002 120 X X 1076.40 11840.40 3
37 482 Bukowie Górne 3 0003 51 X X 276.00 3036.00 3
38 476 Bukowie Górne 4 0003 272 X X 496.80 5464.80 3
39 477 Bukowie Górne 4 0003 272/3 X X 154.60 1700.60 3
40 478 Bukowie Górne 7 0003 90/2 X X 138.00 1518.00 3
41 479 Bukowie Górne 10 0003 83, 82 X X 676.20 7438.20 3
42 480 Bukowie Górne 15 0003 104 X X 309.12 3400.32 3
43 481 Bukowie Górne 17 0003 177/1 X X 220.80 2428.80 3
44 483 Bukowie Górne 26 0003 48 X X 298.08 3278.88 3
45 484 Bukowie Górne 27 0003 47 X X 295.04 3245.44 3
46 485 Bukowie Górne 27 0003 44 X X 107.64 1184.04 3
47 486 Bukowie Górne 28 0003 46 X X 333.96 3673.56 3
48 487 Bukowie Górne 31 0003 43/3 X X 140.76 1548.36 3
49 488 Bukowie Górne 31 0003 43/3 X X 98.05 1078.55 3
50 489 Bukowie Górne 32 0003 42 X X 248.40 2732.40 3
51 490 Bukowie Górne 33 0003 41 X X 248.40 2732.40 3
52 491 Bukowie Górne 34 0003 40 X X 165.60 1821.60 3
53 492 Bukowie Górne 34 0003 40 X X 273.24 3005.64 3
54 493 Bukowie Górne 36 0003 37/2 X X 276.00 3036.00 3
55 494 Bukowie Górne 37 0003 374 X X 345.00 3795.00 3
56 1153 Bukowie Górne 0003 100 X X 600.00 6600.00 3
57 278 Chynów 1 0032 225 X X 176.40 1940.40 3
58 277 Chynów 3 0004 489 X X 138.00 1518.00 3
59 279 Chynów 5 0004 132/2 X X 140.76 1548.36 3
60 268 Chynów 15 0004 205/5 X X 248.40 2732.40 3
61 269 Chynów 15 0004 205/5 X X 152.08 1672.88 3
62 267 Chynów 18 0004 204/2 X X 132.48 1457.28 3
63 265 Chynów 19 0004 350 X X 153.20 1685.20 3
64 266 Chynów 19 0004 350 X X 151.80 1669.80 3
65 270 Chynów 25 0004 97/1 X X 110.40 1214.40 3
66 271 Chynów 26 0004 96/1 X X 193.20 2125.20 3
67 272 Chynów 27 0004 95/2 X X 220.80 2428.80 3
68 273 Chynów 28 0004 522 X X 303.60 3339.60 3
69 274 Chynów 30 0004 193/7 X X 198.72 2185.92 3
70 738 Chynów 35 0004 11/4 X X 220.80 2428.80 3
71 739 Chynów 35 0004 11/4 X X 220.80 2428.80 3
72 740 Chynów 35 0004 11/4 X X 154.56 1700.16 3
73 741 Chynów 36 0004 12/3 X X 431.94 4751.34 3
74 742 Chynów 36 0004 12/3 X X 11.40 125.40 3 buda
75 743 Chynów 36 0004 12/3 X X 187.68 2064.48 3 połowa papa
76 731 Chynów 44 0004 589 X X 115.92 1275.12 3
77 732 Chynów 44 0004 589 X X 88.32 971.52 3
78 733 Chynów 44 0004 589 X X 24.84 273.24 3
79 275 Chynów 45 0004 603/2 X X 396.40 4360.40 3
80 276 Chynów 45 0004 603/2 X X 289.80 3187.80 3
81 254 Chynów 23a 0004 100/4 X X 157.80 1735.80 3 sklep
82 734 Chynów 0004 26 X X 66.24 728.64 3
83 735 Chynów 0004 26 X X 18.64 205.04 3 za drzewami
84 736 Chynów 0004 26 X X 38.64 425.04 3 za drzewami
85 640 Czarny Las 155 0027 1158 X X 220.80 2428.80 3
86 641 Czarny Las 155 0027 1158 X X 82.80 910.80 3
87 637 Czarny Las 156 0019 799 X X 176.82 1945.02 3
88 638 Czarny Las 157 0019 798 X X 187.68 2064.48 3
89 639 Czarny Las 157 0019 798 X X 115.92 1275.12 3
90 1139 Drużbice 2 0005 83 X X 86.94 956.34 3
91 1140 Drużbice 2 0005 83 X X 20.00 220.00 3 dobudówka, z przodu taras-blacha
92 1142 Drużbice 3 0005 80/1 X X 100.05 1100.55 3 azbest nad bg, dachówka na bm
93 1143 Drużbice 3 0005 80/1 X X 72.45 796.95 3 jeden spad- papa
94 1144 Drużbice 4 0005 79 X X 110.40 1214.40 3
95 1145 Drużbice 5 0005 25 X X 217.35 2390.85 3
96 650 Drużbice 8 0005 22 X X 198.72 2185.92 3
97 651 Drużbice 8 0005 22 X X 209.76 2307.36 3
98 648 Drużbice 11 0005 190 X X 124.20 1366.20 3
99 649 Drużbice 11 0005 190 X X 106.26 1168.86 3
100 647 Drużbice 16 0005 54/3 X X 386.40 4250.40 3
101 646 Drużbice 22 0005 49/1 X X 136.62 1502.82 3
102 645 Drużbice 23 0005 47 X X 127.30 1400.30 3
103 644 Drużbice 25 0005 45 X X 138.00 1518.00 3
104 643 Drużbice 25a 0005 45 X X 49.68 546.48 3
105 642 Drużbice 26a 0005 48/2 X X 264.96 2914.56 3
106 1141 Drużbice 2a 0005 82 X X 82.80 910.80 3
107 652 Drużbice 9a 0005 19/4 X X 55.20 607.20 3
108 653 Drużbice 0005 23/3 X X 88.32 971.52 3 opuszczony
109 72 Drużbice 0005 64/1 X X 695.52 7650.72 3 "Dolfos"
110 59 Drużbice Kolonia 1 0006 180 X X 212.52 2337.72 3
111 60 Drużbice Kolonia 1 0006 180 X X 121.44 1335.84 3
112 61 Drużbice Kolonia 1 0006 180 X X 99.36 1092.96 3
113 261 Drużbice Kolonia 5 0006 86 X X 350.00 3850.00 3
114 262 Drużbice Kolonia 5 0006 86 X X 260.00 2860.00 3
115 56 Drużbice Kolonia 7 0006 88 X X 165.58 1821.38 3
116 57 Drużbice Kolonia 7 0006 88 X X 579.60 6375.60 3
117 58 Drużbice Kolonia 8 0006 185 X X 189.30 2082.30 3
118 54 Drużbice Kolonia 9 0006 186/1 X X 110.40 1214.40 3
119 51 Drużbice Kolonia 10 0006 89 X X 124.20 1366.20 3 pół dachówka, pół azbest
120 52 Drużbice Kolonia 10 0006 89 X X 16.56 182.16 3
121 53 Drużbice Kolonia 10 0006 89 X X 48.30 531.30 3
122 55 Drużbice Kolonia 11 0006 187/2 X X 145.48 1600.28 3
123 49 Drużbice Kolonia 12 0006 90 X X 207.00 2277.00 3
124 47 Drużbice Kolonia 18 0006 101/2 X X 77.28 850.08 3
125 48 Drużbice Kolonia 18 0006 99/1 X X 143.53 1578.83 3
126 44 Drużbice Kolonia 25 0006 194 X X 284.28 3127.08 3
127 45 Drużbice Kolonia 25 0006 194 X X 132.48 1457.28 3
128 46 Drużbice Kolonia 25 0006 194 X X 38.64 425.04 3
129 43 Drużbice Kolonia 29 0006 115 X X 223.56 2459.16 3
130 40 Drużbice Kolonia 30 0006 200 X X 165.60 1821.60 3
131 41 Drużbice Kolonia 30 0006 200 X X 298.08 3278.88 3
132 42 Drużbice Kolonia 30 0006 200 X X 77.28 850.08 3
133 37 Drużbice Kolonia 31 0006 117 X X 182.16 2003.76 3
134 38 Drużbice Kolonia 31 0006 117 X X 242.88 2671.68 3
135 39 Drużbice Kolonia 31 0006 117 X X 303.60 3339.60 3 L pół blacha
136 34 Drużbice Kolonia 32 0006 626/1 X X 151.80 1669.80 3
137 35 Drużbice Kolonia 32 0006 626/1 X X 110.40 1214.40 3
138 36 Drużbice Kolonia 32 0006 626/1 X X 414.00 4554.00 3
139 30 Drużbice Kolonia 33 0006 203/1 X X 310.50 3415.50 3
140 31 Drużbice Kolonia 33 0006 203/1 X X 57.96 637.56 3
141 33 Drużbice Kolonia 33 0006 203/1 X X 138.00 1518.00 3
142 29 Drużbice Kolonia 36 0006 123 X X 171.76 1889.36 3 pół azbest, pół dachówka
143 27 Drużbice Kolonia 39 0006 205/4, 205/7 X X 179.40 1973.40 3
144 28 Drużbice Kolonia 39 0006 205/4 X X 74.52 819.72 3
145 25 Drużbice Kolonia 41 0006 163 X X 159.39 1753.29 3
146 24 Drużbice Kolonia 42 0006 207/2 X X 125.58 1381.38 3
147 26 Drużbice Kolonia 42 0006 207/2 X X 66.24 728.64 3
148 22 Drużbice Kolonia 44 0006 209 X X 115.92 1275.12 3
149 23 Drużbice Kolonia 44 0006 209 X X 165.60 1821.60 3
150 20 Drużbice Kolonia 45 0006 210/4 X X 245.64 2702.04 3
151 21 Drużbice Kolonia 45 0006 210/4 X X 20.00 220.00 3 dobudówka
152 18 Drużbice Kolonia 48 0006 167 X X 182.16 2003.76 3
153 19 Drużbice Kolonia 48 0006 167 X X 132.48 1457.28 3
154 17 Drużbice Kolonia 52 0006 169 X X 223.56 2459.16 3
155 260 Drużbice Kolonia 59 0006 175/1 X X 62.00 682.00 3
156 264 Drużbice Kolonia 59 0006 175/1 X X 78.00 858.00 3
157 62 Drużbice Kolonia 61 0006 177/1 X X 33.12 364.32 3
158 63 Drużbice Kolonia 65 0006 241/3 X X 110.40 1214.40 3
159 64 Drużbice Kolonia 68 0006 236 X X 231.84 2550.24 3
160 66 Drużbice Kolonia 74 0006 240/1 X X 253.52 2788.72 3
161 67 Drużbice Kolonia 74 0006 240/1 X X 62.10 683.10 3
162 68 Drużbice Kolonia 75 0006 240/2 X X 397.44 4371.84 3
163 70 Drużbice Kolonia 77 0006 57/2 X X 151.80 1669.80 3 dobudówka-papa
164 69 Drużbice Kolonia 79 0006 243 X X 186.30 2049.30 3
165 71 Drużbice Kolonia 79 0006 243 X X 96.60 1062.60 3
166 73 Drużbice Kolonia 86 0006 247/1 X X 248.40 2732.40 3
167 659 Drużbice Kolonia 92 0006 353 X X 27.60 303.60 3
168 660 Drużbice Kolonia 92 0006 353 X X 124.20 1366.20 3
169 661 Drużbice Kolonia 92 0006 353 X X 140.07 1540.77 3
170 657 Drużbice Kolonia 94 0006 351 X X 82.80 910.80 3
171 658 Drużbice Kolonia 94 0006 351 X X 39.68 436.48 3
172 656 Drużbice Kolonia 95 0006 350 X X 178.09 1958.99 3
173 655 Drużbice Kolonia 96 0006 346 X X 176.64 1943.04 3
174 654 Drużbice Kolonia 97 0006 308/3 X X 113.08 1243.88 3
175 16 Drużbice Kolonia 103 0006 291,290 X X 350.40 3854.40 3
176 669 Drużbice Kolonia 106 0006 267 X X 165.60 1821.60 3 pół azbest, pół papa
177 662 Drużbice Kolonia 107 0006 221 X X 166.98 1836.78 3
178 663 Drużbice Kolonia 110 0006 218 X X 143.00 1573.00 3
179 664 Drużbice Kolonia 111 0006 217 X X 132.48 1457.28 3
180 665 Drużbice Kolonia 112 0006 216 X X 22.08 242.88 3
181 667 Drużbice Kolonia 113 0006 214 X X 286.23 3148.53 3
182 668 Drużbice Kolonia 113 0006 214 X X 215.28 2368.08 3
183 666 Drużbice Kolonia 115 0006 211 X X 631.96 6951.56 3 L
184 15 Drużbice Kolonia 137 0006 556 X X 96.60 1062.60 3 azbest pokryty papą
185 50 Drużbice Kolonia 11a 0006 187/2 X X 165.60 1821.60 3
186 32 Drużbice Kolonia 34a 0006 119/3 X X 48.30 531.30 3
187 65 Drużbice Kolonia 72a 0006 239/1 X X 180.63 1986.93 3
188 670 Drużbice Kolonia 0006 266/2 X X 77.28 850.08 3 opuszczony
189 1021 Gadki 2 0007 65 X X 248.40 2732.40 3 jeden daszek dobudówki -blacha
190 1018 Gadki 6 0007 41 X X 41.40 455.40 3
191 1019 Gadki 6 0007 41 X X 397.44 4371.84 3
192 1020 Gadki 6 0007 41 X X 137.31 1510.41 3
193 1016 Gadki 7 0007 40/1 X X 117.30 1290.30 3
194 1017 Gadki 7 0007 40/1 X X 13.80 151.80 3 tylko ganek, część papa
195 1013 Gadki 9 0007 63/1 X X 51.06 561.66 3 taras pokryty innym tworzywem
196 1014 Gadki 9 0007 63/1 X X 91.08 1001.88 3 ganek pokryty innym tworzywem
197 1015 Gadki 9 0007 63/1 X X 5.52 60.72 3
198 1011 Gadki 10 0007 30/1 X X 592.02 6512.22 3
199 1012 Gadki 10 0007 30/2 X X 22.08 242.88 3
200 1008 Gadki 11 0007 61 X