zwiń
0.0.0 w/s sporządzenia i podania do publicznej wi... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2018

WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rożniatowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 1000), w związku z Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XVI/125/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rożniatowice stanowiącej własność Gminy Drużbice, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zarządzam co następuje:

§1. Sporządzam wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rożniatowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, a informacje o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Dziennik Łódzki – Tygodnik 7 Dni), na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rożniatowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drużbice (www.druzbice.pl oraz druzbice.bip.gov.pl). Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Drużbice

mgrBożena Zielińska

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rożniatowice

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

wg księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Cena nieruchomości Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu

użytkowania,

najmu lub dzierżawy

Termin wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji opłat Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1

Działki nr 228/47, 228,48, 228/49, 228/50, 228/53, 228/54,228/55, 228/56, 228/57, 228/58 , 228/61, 228/62 obręb Rożniatowice

Księga wieczysta PT1B/00034521/7

228/47 – 0,1254 ha

228/48 – 0,1500 ha

228/49 – 0,1500 ha

228/50 – 0,1500 ha

228/53 – 0,1500 ha

228/54 – 0,1204 ha

228/55 – 0,1379 ha

228/56 – 0,1501 ha

228/57 – 0,1501 ha

228/58 – 0,1500 ha

228/61 – 0,1500 ha

228/62 – 0,1082 ha

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Rożniatowice w Gminie Drużbice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XLI/285/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2010r. Nr 225, poz. 1825) stwierdza się, że działki nr ewid. 228/50, 228/53, 228/54, 228/58, 228/61, 228/62 obręb Rożniatowice, gmina Drużbice znajdują się w terenach oznaczonych 4MN- w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego, działki nr ewid. 228/47, 228/48, 228/49, 228/55,228/56, 228/57 obręb Rożniatowice, gmina Drużbice znajdują się w terenach oznaczonych 2 MN- w terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego i rekreacji indywidualnej. ___

228/47 - 12.030,63 zł brutto,

228/48 - 16.605,00 zł brutto,

228/49 - 16.605,00 zł brutto,

228/50 - 16.605,00 zł brutto,

228/53 - 11.992,50 zł brutto,

228/54 - 4.295,16 zł brutto,

228/55 - 13.229,88 zł brutto,

228/56 - 16.616,07 zł brutto,

228/57 - 16.616,07 zł brutto,

228/58 - 16.605,00 zł brutto,

228/61 - 11.992,50 zł brutto,

228/62 - 3.859,74 zł brutto.

______ _______ ______ ____ Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach

został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rożniatowice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7 , tel. (044) 631-10-79 wew. 20.