zwiń
Łódzk.2016.724 W sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/136//2008 Ra... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIII/98/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/136//2008 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala co następuje:

§1. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII/136/2008 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie opłaty targowej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drużbice.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

Uzasadnienie

Według dotychczas obowiązujących przepisów Rada Gminy zobowiązana została do ustalania opłaty targowej. Natomiast z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) daje możliwość fakultatywnego wprowadzenia opłaty targowej.

Przyjęte mocą wskazanej wyżej ustawy zmiany oznaczają, iż gmina samodzielnie decyduje o wprowadzeniu lub zaniechaniu wprowadzeniu opłaty targowej.

Uchwalenie uchwały Rady Gminy Drużbice w sprawie opłaty targowej jest zasadne po pierwsze z uwagi na to, że na terenie gminy Drużbice nie występują targowiska, po drugie brak jest przedsiębiorców, osób fizycznych, które dokonują sprzedaży min. na straganach, z samochodu czy "z koszyka".

Biorąc pod uwagę powyższe przedkładam niniejszy projekt uchwały.