zwiń
0.0.0 w/s sporządzenia i podania do publicznej wi... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.28.2018

WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Suchcice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121) w związku z Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XVI/133/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Drużbice położonych w miejscowości Suchcice , zarządzam co następuje:

§1. Sporządzam wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Suchcice, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, a informacje o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej (Dziennik Łódzki – Tygodnik 7 Dni), na tablicy ogłoszeń w miejscowości Suchcice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drużbice (www.druzbice.pl oraz druzbice.bip.gov.pl). Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Drużbice

mgrBożena Zielińska

WYKAZ

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Suchcice

Lp

Oznaczenie nieruchomości

wg księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Cena nieruchomości

Wysokość stawek procentowych

opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu

użytkowania,

najmu lub dzierżawy

Termin wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji

opłat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1

Działki nr 99/14, 99/15, 99/16, 99/17 obręb Suchcice

Księga wieczysta PT1B/00032096/4

99/14 – 0,1612 ha

99/15 – 0,1812 ha

99/16 – 0,1951 ha

99/17 –0,1316 ha

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XXIII/104/93 z dnia 11.06.1993r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 15 poz. 251 z dnia 06.09.1993r.), oraz Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XVII/108/97 z dnia 10.04.1997r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 25 poz. 76 z dnia 19.06.1997r.), a także Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr IX/53/99 z dnia 25.08.1999r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 05.11.1999r. poz. 1357) działki o nr ewid. 99/14, 99/15, 99/16, 99/17 obręb Suchcice, gmina Drużbice, położone były w terenach zabudowy jednorodzinnej. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice obowiązywał do 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Drużbice Nr XXII/137/01 z dnia 28.06.2001r. oraz Uchwałą Rady Gminy Drużbice

Nr XXIV/261/2017 z dnia 24.03.2017r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbice powyższe nieruchomości położone są w terenach zabudowy jednorodzinnej.

_____

99/14 - 30.137,46 zł brutto

99/15 - 41.677,32 zł brutto

99/16 - 35.756,10 zł brutto

99/17- 20.719,35 zł brutto

_______ ______ _____ _____ Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach

został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Suchcice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice – pokój nr 7, tel.(044) 631-10-79 wew.20.